5. zasadnutie komisie sociálnych vecí a rodiny (09.08.2023)

Pozvánka

V zmysle § 20 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov zvolávam

5. rokovanie Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční

Termín zasadnutia: 09.08.2023 o 13:00 hod.

Miesto konania: na Úrade Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 5043/2, 080 01 Prešov, v malej zasadačke (II. podlažie, č.d. 127)

Program

  • Otvorenie a schválenie programu
  • Analýza žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby k 30.06.2023
  • Schválenie výdavkov na spolufinancovanie žiadostí o dotáciu v pôsobnosti MPSVaR SR pre zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK
  • Rôzne
  • Návrh na uznesenie
  • Záver

V Prešove, 01.08.2023

***

v.r.
PhDr. Jozef Baran
predseda komisie

Publikované: 4. 8. 2023

Aktualizované: 4. 8. 2023