5. zasadnutie komisie finančnej (2.5.2023)

Pozvánka

V zmysle § 20 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov zvolávam

5. zasadnutie Komisie finančnej pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční

Termín zasadnutia:02. 05. 2023 o 13:00 hod.
Miesto konania:Malá zasadačka na Úrade Prešovského samosprávneho kraja (1. poschodie), Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

Program

 1. Návrh na zmenu uznesenia č. 446/2020 z 19. zasadnutia Zastupiteľstva PSK zo dňa 27. 04. 2020 k schváleniu žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu : „Rekonštrukcia mostného objektu na ceste III/3440 Solivarská ulica“ – Odbor dopravy
 2. Informácia o aktuálnom stave Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja – Odbor strategického rozvoja
 3. Schválenie účasti PSK v národnom projekte „Pomoc osobám Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii ma území SR – samospráva“ – Odbor projektového riadenia
 4. Schválenie prípravy a predloženia žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podpory obnovy a odolnosti pre vybrané stredné školy v rámci Výzvy Plánu obnovy a odolnosti SR, kód: 06I01-20-V01 – Odbor školstva
 5. Schválenie predloženia žiadosti Krajskej knižnice P.O. Hviezdoslava v Prešove v rámci Plánu obnovy „Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov“ – Odbor kultúry
 6. Zmena uznesenia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č.14/2022 zo dňa 12.decembra 2022 – Odbor kultúry
 7. Zmena uznesenia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č. 967/2022 zo dňa 9. mája 2022, v znení uznesenia č. 1020/2022 zo dňa 30. augusta 2022, v znení uznesenia č. 40/2023 zo dňa 13. februára 2023 – Odbor kultúry
 8. Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 958/2022 zo dňa 04.04.2022 (k. ú. Vranov n/T, LV 4433) – Odbor majetku a investícií
 9. Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 722/2021 zo dňa 03.05.2021 (k. ú. Pusté Pole) – Odbor majetku a investícií
 10. Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 1087/2022 zo dňa 17.10.2022 (k. ú. Vyšné Raslavice) – Odbor majetku a investícií
 11. Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 957/2022 zo dňa 04.04.2022 (k. ú. Čemerné) – Odbor majetku a investícií
 12. Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku – kúpa (stavba „ III/3445 Prešov – Petrovany“ k. ú. Petrovany) – Odbor majetku a investícií
 13. Schválenie kapitálových výdavkov nad rámec schváleného NFP pre investičnú akciu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov“ – Odbor majetku a investícií
 14. Schválenie kapitálových výdavkov nad rámec schváleného NFP pre investičnú akciu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok, Školská hala a dielne, Pradiareň“ – Odbor majetku a investícií
 15. Schválenie kapitálových výdavkov nad rámec schváleného NFP pre investičnú akciu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa v rámci projektu Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa“ – Odbor majetku a investícií
 16. A) Schválenie uzavretia Dodatku č. 1 k Zmluve o úverovom rámci číslo 000353/CORP/2020 s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. – Odbor financií;
  B) Stanovisko hlavného kontrolóra k uzavretiu Dodatku č. 1 k Zmluve o úverovom rámci číslo 000353/CORP/2020 s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.– Útvar hlavného kontrolóra
 17. Úprava rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja č.3/PSK/2023 – Odbor financií
 18. Rôzne
 19. Záver

***

RNDr. Zuzana Bednárová, PhD., v. r.
predsedníčka komisie

Ing. Peter Makara, v. r.
sekretár komisie

Publikované: 29. 5. 2023

Aktualizované: 29. 5. 2023