4. zasadnutie komisie územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia (22.05.2023)

Pozvánka

V zmysle § 20 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov zvolávam

4. zasadnutia Komisie územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia 
pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční

Termín zasadnutia:22. 05. 2023 o 13:30 hod.
Miesto konania:na Úrade Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, v malej zasadacej miestnosti Úradu PSK č. 127
na 1. poschodí.

 Program

  1. Otvorenie
  2. Voľba overovateľa zápisnice a uznesenia
  3. Informácia o zrealizovanom diele „Identifikácia odpadov uložených v Odkalisku Poša“ – výsledky akreditovaných analytických rozborov a Záverečná správa
  4. Informácia o výsledkoch indikatívneho merania NO2 na školách realizovaného v rámci projektu LIFE IP
  5. Rôzne
  6. Záver

***

PaedDr. Miroslav Benko, MBA, LL.M v. r.
predseda komisie

PaedDr. Martina Slivková, PhD.,  MBA v. r.
sekretárka komisie

Publikované: 25. 5. 2023

Aktualizované: 25. 5. 2023