4. zasadnutie komisie sociálnych vecí a rodiny (07.06.2023)

Pozvánka

V zmysle § 20 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov zvolávam

4. rokovanie Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční

Termín zasadnutia: 07.06.2023 o 13:00 hod.

Miesto konania: na Úrade Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 5043/2, 080 01 Prešov, v malej zasadačke (II. podlažie, č.d. 127)

Program

  • 1. Otvorenie a schválenie programu
  • 2. Informácia o Výzve predsedu PSK a Výzve poslancov PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2023 v zmysle VZN PSK č. 98/2023 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK za Program 3 „Sociálne služby“
  • 3. Informácia o uvoľnení z funkcie a o skončení pracovného pomeru riaditeľky Centra sociálnych služieb „Slnečný dom“ Prešov
  • 4. Analýza žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby za obdobie od 01.01.2023 do 31.03.2023
  • 5. Návrh na zlúčenie Domova sociálnych služieb v Brezovičke s Domovom sociálnych služieb v Legnave
  • 6. Rôzne
  • 7. Návrh na uznesenie
  • 8. Záver

V Prešove, 30.05.2023

***

v. r.
PhDr. Jozef Baran
predseda komisie

v. r.
PhDr. Viktor Guman
sekretár komisie

Publikované: 5. 6. 2023

Aktualizované: 5. 6. 2023