4. zasadnutie komisie finančnej (4.4.2023)

Pozvánka

V zmysle § 20 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov zvolávam

4. zasadnutie Komisie finančnej pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční

Termín zasadnutia:04. 04. 2023 o 13:00 hod.
Miesto konania:Malá zasadačka na Úrade Prešovského samosprávneho kraja (1. poschodie), Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

Program

 1. Projektové zámery kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK – Odbor kultúry
 2. Schválenie účasti PSK v projekte SIRM v rámci 1. výzvy programu Interreg Europe 2021-2027 vrátane spolufinancovania projektu – Odbor sociálnych vecí a rodiny
 3. A) Záverečný účet PSK za rok 2022 – Odbor financií
  B) Správa výboru pre Audit Prešovského samosprávneho kraja za rok 2022 – Odbor financií
 4. Úprava rozpočtu PSK č. 2/PSK/2023 – Odbor financií
 5. Návrh na schválenie uzatvorenia úverovej zmluvy so spoločnosťou National Development Fund II, a.s. (NDF II) pod holdingom SIH, a.s. – Odbor financií
 6. A) Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky DSS Domov pod Tatrami – Odbor financií
  B) Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky Jozef Krišo – Odbor financií
 7. Stratégia PSK pre mládež na roky 2023-2028 – Odbor školstva
 8. Návrh na zmeny v sieti škôl a školských zariadení SR – Odbor školstva
 9. Schválenie žiadostí o zmeny v sieti škôl a školských zariadení – Odbor školstva
 10. Schválenie predloženia žiadostí o NFP a spolufinancovania pre dopytovo-orientované projekty rámci výzvy IROP-DP-PO2-SC399020011-2022-107 – Odbor školstva
 11. Schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci výzvy Fondu na podporu športu za účelom výstavby novej telocvične Gymnázia T. Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa – Odbor školstva
 12. Navýšenie oprávnených výdavkov a spolufinancovania projektov z dôvodu schválených dodatočných príspevkov (návrh na zmeny jednotlivých uznesení) – Odbor dopravy
 13. Vyúčtovanie zálohového príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej  doprave za rok 2022 – Odbor dopravy
 14. Zámer vstupu do projektu na prípravu projektov iniciatívy Catching – up Regions spolufinancovaných z IROP – Odbor dopravy
 15. Zámer vstupu do projektu na prípravu regionálnych projektov spolufinancovaných z IROP –  Odbor dopravy
 16. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č.760/2021 zo dňa 21.06.2021 (k. ú. Solivar) – Odbor majetku a investícií
 17. Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku – kúpa (k. ú. Vranov n/T, LV 4114, 5295) – Odbor majetku a investícií
 18. Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku – kúpa (k. ú. Vranov n/T, LV 5803) – Odbor majetku a investícií
 19. Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku – kúpa (k. ú. Fulianka) – Odbor majetku a investícií
 20. Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku – kúpa (k. ú. Kapušany) – Odbor majetku a investícií
 21. Schválenie investičnej akcie „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry Strednej priemyselnej školy strojníckej, Duklianska 1, Prešov“- Odbor majetku a investícií
 22. Schválenie investičnej akcie „Prestavba budovy Gymnázia P.O. Hviezdoslava s prístavbou budovy školy umeleckého priemyslu v Kežmarku“ – Odbor majetku a investícií
 23. Rôzne
 24. Záver

***

RNDr. Zuzana Bednárová, PhD., v. r.
predsedníčka komisie

Ing. Peter Makara, v. r.
sekretár komisie

Publikované: 29. 5. 2023

Aktualizované: 29. 5. 2023