3. zasadnutie komisie územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia (24.04.2023)

Pozvánka

V zmysle § 20 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov zvolávam

3. zasadnutie Komisie územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční

Termín zasadnutia:  24. 04. 2023 o 13:30 hod.
Miesto konania:  na Úrade Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, v malej zasadacej miestnosti č. 127 na 1. poschodí

 Program

  1. Otvorenie
  2. Voľba overovateľa
  3. Plnenie uznesenia z 2. riadneho zasadnutia Komisie územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia
  4. Informácia o aktuálnom stave Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja
  5. Kompetencie orgánov verejnej správy v oblasti územného plánovania a životného prostredia
  6. Rôzne
  7. Záver

***

PaedDr. Miroslav Benko, MBA, v. r.
predseda komisie

PaedDr. Martina Slivková, PhD., MBA, v. r.
sekretárka komisie

Publikované: 25. 5. 2023

Aktualizované: 26. 5. 2023