3. zasadnutie komisie správy majetku a investícií (27.03.2023)

Pozvánka

V zmysle § 20 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov zvolávam


 3. zasadnutie Komisie správy majetku a investícií pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční

Termín zasadnutia:27.03.2023 o 13:30 hod.
Miesto konania:na Úrade Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, v zasadacej miestnosti odboru majetku a investícií na 5. poschodí

Program

 1. Otvorenie
 2. Kúpa
  2.1. Návrh na zmenu uznesenia ZPSK č. 760/2021 z 28. zasadnutia ZPSK zo dňa 21.06.2021 v k.ú. Solivar
  2.2. Návrh na schválenie prevodu  nehnuteľného majetku – kúpa (k. ú. Vranov LV 4114, 5295)
  2.3. Návrh na schválenie prevodu  nehnuteľného majetku – kúpa (k. ú. Vranov LV 5803)
  2.4. Návrh na schválenie prevodu  nehnuteľného majetku – kúpa (k. ú. Fulianka)
  2.5. Návrh na schválenie prevodu  nehnuteľného majetku – kúpa (k. ú. Kapušany)
 3. OVS
  3.1. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej  súťaže ( pozemky v k.ú. Orlov)
 4. Nájom nehnuteľného majetku PHOZ
  4.1. Nájom nehnuteľného majetku PSK z dôvodu hodného osobitného zreteľa vo vlastníctve PSK v správe SOŠ elektrotechnická, Hlavná 1400/1, Poprad – Matejovce pre nájomcu Východoslovenská distribučná a.s.
  4.2. Nájom nehnuteľného majetku PSK z dôvodu hodného osobitného zreteľa vo vlastníctve PSK v správe SOŠ agropotravinárska a technická, Kežmarok pre nájomcu Mesto Kežmarok – rekonštrukcia mosta.
  4.3. Ukončenie nájmu nehnuteľného majetku PSK v správe Spojenej školy, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov v nájme nájomcu – Slovenský zväz silových športov
 5. VB a BVB
  5.1. Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena  v k.ú. Záborské v súvislosti so stavbou „Prešov – Solivar, Záborské – verejná telekomunikačná sieť – Optická prípojka Záborské“.
  5.2. Návrh na zriadenie vecného bremena  v k.ú. Krajná Bystrá v súvislosti  so stavbou „Krajná Bystrá – zastávka SAD“.
  5.3. Zriadenie vecného bremena na nehnuteľnom majetku vo vlastníctve PSK  v k. ú. Veľký Šariš, v súvislosti s realizáciou stavby: „Vybudovanie vodovodnej siete na parcele KN C 4241 v k.ú. Veľký Šariš“
  5.4. Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Poprad, v súvislosti s realizáciou stavby: „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate  Poprad – Tatry (mimo) – Krompachy“
  5.5. Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena  v k.ú. Záborské v súvislosti so stavbou „ Záborské, cyklocesta IPZ – I. etapa“.
  5.6. Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. v k.ú. Žehňa v súvislosti s realizáciou stavby: „Mirkovce – PR IBV Valakazy“ – Chodník pre peších  na zastávku SAD.
  5.7. Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Poprad, v súvislosti s realizáciou stavby: „Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad – Ul. Rožňavská a Ul. Štefánikova“
  5.8. Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Kobyly, v súvislosti s realizáciou stavby: „Rozšírenie verejného vodovodu pre IBV 26 Rodinných domov“
  5.9. Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Bardejovská Nová Ves, v súvislosti s realizáciou stavby: „Novostavba haly autoservisu“
  5.10. Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Štôla, v súvislosti s realizáciou stavby: „Vitality rezort Štôla“
  5.11. Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Štôla, v súvislosti s realizáciou stavby: „Vitality rezort Štôla“
  5.12. Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Štôla, v súvislosti s realizáciou stavby: „Vitality rezort Štôla“
  5.13. Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Spišská Teplica, v súvislosti s realizáciou stavby: „MÄSO TATRY“ – spevnená plocha“
  5.14. Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK v k.ú. Spišská Sobota, v súvislosti s realizáciou stavby: „Prestavba objektu strážnice na rodinný dom“
  5.15. Návrh na zriadenie bezodplatného vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK v k.ú. Bijacovce, v súvislosti výzvou Fondu na podporu športu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“, číslo 2020/001.
 6. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky
 7. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky a jej odpísanie z účtovnej evidencie – Jozef Krišo 
 8. Schválenie investičnej akcie  „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry Strednej priemyselnej školy strojníckej, Duklianska 1, Prešov “    
 9. Schválenie investičnej akcie „Prestavba budovy Gymnázia P.O. Hviezdoslava s prístavbou budovy školy umeleckého priemyslu v Kežmarku.
 10.  Schválenie predloženia  žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci výzvy Fondu na podporu športu za účelom výstavby novej telocvične  Gymnázia T. Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa.
 11. Schválenie predloženia Žiadostí o poskytnutie dotácie  pre projekt v rámci  Plánu obnovy : Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov.
 12.  Rôzne    
 13. Záver

***

MUDr. Patrik Mihaľ, v. r.
predseda komisie

JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA, v. r.
sekretárka komisie

Publikované: 9. 6. 2023

Aktualizované: 9. 6. 2023