3. zasadnutie komisie sociálnych vecí a rodiny (25.04.2023)

Pozvánka

V zmysle § 20 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov zvolávam

3. rokovanie Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční

Termín zasadnutia: 25.04.2023 o 10:30 hod.

Miesto konania: v Centre sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 5, 080 01 Prešov, v miestnosti na školenia

Program

  • 1. Otvorenie a schválenie programu
  • 2. Informácia o aktuálnom stave Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja
  • 3. Slávnostné otvorenie špecializovaného zariadenia za účasti predsedu PSK PaedDr. Milana Majerského, PhD.
  • 4. Prehliadka priestorov CSS Vita Vitalis
  • 5. Rôzne
  • 6. Návrh na uznesenie
  • 7. Záver

V Prešove, 17.04.2023

***

v. r.
PhDr. Jozef Baran
predseda komisie

v. r.
Ing. Pavel Slaninka
sekretár komisie

Publikované: 5. 6. 2023

Aktualizované: 5. 6. 2023