3. zasadnutie komisie kultúry a národnostných menšín (20.03.2023)

Pozvánka

V zmysle § 20 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov zvolávam

 3. zasadnutie Komisie kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční

Termín zasadnutia:20. 03. 2023 o 11:00 hod.
Miesto konania:na Úrade Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, v malej zasadacej miestnosti  na 1. poschodí

Program

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu a určenie overovateľa uznesenia a zápisnice
  3. Projektové zámery kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK
  4. Rôzne
  5. Záver

PaedDr. Viera Leščáková, v. r.
predsedníčka komisie

Mgr. Emília Antolíková, v. r.
sekretár komisie

Publikované: 9. 6. 2023

Aktualizované: 9. 6. 2023