3. zasadnutie Komisie finančnej (06. - 8.02.2023)

Pozvánka

V zmysle § 20 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon  o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov a v súlade s článkom III. dodatku č.1 k Rokovaciemu poriadku komisií pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja zvolávam

 3. zasadnutie Komisie finančnej pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční

Termín zasadnutia: od 06.02.2023 do 08.02.2023, 14:00 hod.

Miesto konania:  per rollam

Program

1. Schválenie finančného krytia z kapitálových výdavkov „ Rekonštrukcie Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach“

V Prešove, dňa 06.02.2023

***

v. r.
RNDr. Zuzana Bednárová, PhD.
predsedníčka komisie

v. r.
Ing. Peter Makara
sekretár komisie

Publikované: 29. 5. 2023

Aktualizované: 29. 5. 2023