2. zasadnutie komisie územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia (13.03.2023)

Pozvánka

V zmysle § 20 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov zvolávam

 2. zasadnutie Komisie územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční

Termín zasadnutia:13. 03. 2023 o 13:30 hod.
Miesto konania:v malej zasadacej miestnosti Úradu PSK na 2. poschodí, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

 Program

  1. Otvorenie
  2. Voľba overovateľa zápisnice a uznesenia
  3. Informácia o strategickom dokumente „Adaptačná stratégia na zmenu klímy Prešovského samosprávneho kraja“ a procese posudzovania vplyvov na životné prostredie – SEA
  4. Informácia o realizovaných a plánovaných aktivitách v projekte LIFE IP – zlepšenie kvality ovzdušia
  5. Rôzne
  6. Záver

***

PaedDr. Miroslav Benko, MBA, v. r.
predseda komisie

PaedDr. Martina Slivková, PhD., MBA, v. r.
sekretárka komisie

Publikované: 25. 5. 2023

Aktualizované: 7. 9. 2023