2. zasadnutie komisie správy majetku a investícií per rollam (02.02.2023)

Pozvánka

V zmysle § 20 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov zvolávam


 2. zasadnutie Komisie správy majetku a investícií pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční

Termín zasadnutia:02.02.2023
Miesto konania:per rollam

Program

  1. Schválenie finančného krytia z kapitálových výdavkov „Rekonštrukcie Múzea moderného umenia  Andyho Warhola v Medzilaborciach“

***

MUDr. Patrik Mihaľ, v. r.
predseda komisie

JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA, v. r.
sekretárka komisie

Publikované: 9. 6. 2023

Aktualizované: 7. 9. 2023