2. zasadnutie komisie sociálnych vecí a rodiny (22.03.2023)

Pozvánka

V zmysle § 20 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov zvolávam

2. rokovanie Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční

Termín zasadnutia: 22.03.2023 o 13:00 hod.

Miesto konania: na Úrade Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, v malej zasadačke (II. podlažie, č.d. 127)

Program

  • 1. Otvorenie a schválenie programu
  • 2. Schválenie overovateľov zápisnice a uznesenia z Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Z PSK
  • 3. Predstavenie členov komisie sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK – neposlancov
  • 4. Informácia o poskytovanom finančnom príspevku na prevádzku pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb na rok 2023
  • 5. Transparentné zabezpečovanie sociálnych služieb – predstavenie systému
  • 6. Informácia o zámeroch ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK ku komponentu 13 Plánu obnovy
  • 7. Rôzne
  • 8. Návrh na uznesenie

V Prešove, 15.03.2023

***

v. r.
PhDr. Jozef Baran
predseda komisie

v. r.
Ing. Pavel Slaninka
sekretár komisie

Publikované: 5. 6. 2023

Aktualizované: 7. 9. 2023