2. zasadnutie komisie kultúry a národnostných menšín (7.-8.2.2023)

Pozvánka

V zmysle § 20 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov zvolávam

 2. zasadnutie Komisie kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční

Termín zasadnutia:  od 07.02.2023 do 08.02.2023, 14:00 hod.

Miesto konania: per rollam

Program

  1. Schválenie finančného krytia z kapitálových výdavkov „ Rekonštrukcie Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach“

***

PaedDr. Viera Leščáková, v. r.
predsedníčka komisie

Mgr. Emília Antolíková, v. r.
sekretár komisie

Publikované: 9. 6. 2023

Aktualizované: 7. 9. 2023