2. zasadnutie Komisie finančnej (30.01.2023)

Pozvánka

V zmysle § 20 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon  o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov a v súlade s článkom III. dodatku č.1 k Rokovaciemu poriadku komisií pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja zvolávam

 2. zasadnutie Komisie finančnej pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční

Termín zasadnutia: 30. 01. 2023 o 14:00 hod.

Miesto konania:  Malá zasadačka na Úrade Prešovského samosprávneho kraja (1. poschodie), Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 

Program

1. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č. 967/2022 zo dňa 9. mája 2022 v znení uznesenia č. 1020/2022 zo dňa 30.augusta 2022 – Odbor kultúry

2. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok so zameraním na „Modernizácia informačných systémov“ Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 -2020 na Sprostredkovateľský orgán Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v rámci výzvy č. OPII – 2022/7/23- DOP, 3.kolo – Odb. informačno-komunikačných technológií

3. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č. 275/2019 zo dňa 26. augusta 2019 k implementácii programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 v rámci Regionálneho kontaktného bodu PSK – schválenie a financovanie technickej pomoci – Odbor strategického rozvoja

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. xx/2023 o výške príspevkov v školských zariadeniach a výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja – Odbor školstva

5. Schválenie prípravy a predloženia žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti pre vybrané stredné školy v rámci Výzvy Plánu obnovy a odolnosti SR, kód: 06I01-20-V01 – Odbor školstva

6. Schválenie predloženia Žiadosti o poskytnutie dotácie pre projekt v rámci Plánu obnovy : Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov – Odbor školstva

7. Súhlas k vykonaniu verejného obstarávania vybraných investičných akcií Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) – Odbor dopravy

8. Zámer vstupu do projektu: Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 1. etapa, úsek Ulič – Uličské Krivé – Odbor dopravy

9. Zámer vstupu do projektov financovaných z Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 – Odbor dopravy

10. Návrh na rozdelenie finančného príspevku na rok 2023 pre subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Prešovského samosprávneho kraja v zmysle VZN PSK č. 20/2010 v platnom znení – Odb. sociálnych vecí a rodiny

11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. xx/2023 o určení sumy úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja – Odb. sociálnych vecí a rodiny

12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. xx/2023, o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja – Odb. projektového riadenia

13. Výzva Participatívny rozpočet na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2023 v zmysle VZN PSK č.xxx/2023 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK – Odb. projektového riadenia

14. Výzva predsedu Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2023 v zmysle VZN PSK č. xxx/2023 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja v platnom znení – Odb. projektového riadenia

15. Výzva poslancov Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2023 v zmysle VZN PSK č. xxx/2023 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja v platnom znení – Odb. projektového riadenia

16. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 911/2022 zo dňa 07.02.2022 v znení uznesenia Zastupiteľstva PSK č.1064/2022 zo dňa 17.10.2022 – Odb. projektového riadenia

17. Schválenie finančného krytia výdavkov projektu financovaného z IROP a z rozpočtu PSK – Odbor majetku a investícií

18. Schválenie finančného krytia z kapitálových výdavkov v rámci investičnej akcie „Rekonštrukcia objektu Knižnica P. O. Hviezdoslava“- Odbor majetku a investícií

19. Schválenie finančného krytia z kapitálových výdavkov v rámci investičnej akcie „Rekonštrukcia internátu SOŠ lesníckej v Bijacovciach na účel prevádzkovania pobytových sociálnych služieb a služieb zdravotnej starostlivosti“ – Odbor majetku a investícií

20. Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku – kúpa (k. ú. Stropkov) – Odbor majetku a investícií

21. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa (k. ú. Petrovany od NDS, a.s.) – Odbor majetku a investícií

22. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa (k. ú. Tatranská Lomnica) – Odbor majetku a investícií

23. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č.796/2021 zo dňa 30.08.2021 (k. ú. Haligovce) – Odbor majetku a investícií

24. Schválenie návrhu na zriadenie výboru pre audit – Odbor financií

25. A) Návrh na schválenie uzavretia zmluvy o dielo na výstavbu štadióna FUTBAL TATRAN ARÉNA v Prešove – Odbor financií

      B) Návrh na schválenie financovania výstavby štadióna FUTBAL TATRAN ARÉNA v Prešove – Odbor financií

26. A) Návrh na schválenie predloženia žiadosti na poskytnutie podpory formou úveru prostredníctvom Environmentálneho fondu – Odbor financií

      B) STANOVISKO hlavného kontrolóra Prešovského samosprávneho kraja k schváleniu predloženia žiadosti na poskytnutie podpory formou úveru prostredníctvom Environmentálneho fondu – Útvar Hlavného kontrolóra

27. A) Návrh na schválenie prijatia úveru na financovanie mostného a cestného programu SÚC PSK prostredníctvom Slovak Investment Holding, a.s. – Odbor financií

      B) STANOVISKO hlavného kontrolóra Prešovského samosprávneho kraja k prijatiu úveru na financovanie mostného a cestného programu SÚC PSK prostredníctvom Slovak Investment Holding, a.s. – Útvar Hlavného kontrolóra

28. Úprava rozpočtu č. 1/PSK/2023 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2023 – Odbor financií

29. Informatívna správa o rozpise rozpočtu pre financovanie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK – Odbor financií

30. Rôzne

31. Záver

V Prešove, dňa 25.01.2023

***

v. r.
RNDr. Zuzana Bednárová, PhD.
predsedníčka komisie

v. r.
Ing. Peter Makara
sekretár komisie

Publikované: 29. 5. 2023

Aktualizované: 29. 5. 2023