14. zasadnutie komisie finančnej (10.06.2024)

14. zasadnutie Komisie finančnej zriadenej pri Zastupiteľstve PSK (10.06.2024)

Pozvánka

V zmysle § 20 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov a v súlade s článkom III. dodatku č.1 k Rokovaciemu poriadku komisií pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja zvolávam

14. zasadnutie Komisie finančnej pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční

Termín zasadnutia:10. 06. 2024 o 13:00 hod.
Miesto konania:Zasadačka odboru financií na Úrade Prešovského samosprávneho kraja (2. poschodie), Námestie mieru 2, 080 01 Prešov


Program zasadnutia

 1. Návrh dodatkov k zmluvám o dielo „Výstavba štadióna FUTBAL TATRAN ARÉNA v Prešove – I. časť“ a „Výstavba štadióna FUTBAL TATRAN ARÉNA v Prešove – II. časť“ – FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o.
 2. Úprava rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja č. 4/PSK/2024 – Odbor financií
 3. Trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok – Odbor financií
 4. Schválenie vstupu do projektu DSS Vranov n/T a predloženie žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu z Plánu obnovy a odolnosti v rámci Komponentu 13, Investície 1: Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti – Odbor sociálnych vecí a rodiny
 5. Informácia k predloženej žiadosti k výzve o schválenie projektu s názvom „Prešovská iniciatíva odolnosti: Spoločná cesta za adaptáciou na zmenu klímy“ („Prešov Resilience Initiative: A Collaborative Journey for Climate Adaptation“) – Odbor strategického rozvoja
 6. Zoznam realizovaných projektov PSK v programovom období 2014-2020 – Odbor SO pre IROP
 7. Optimalizácia fungovania osvetových stredísk v Poprade a Bardejove – Odbor kultúry
 8. Návrh na uplatnenie predkupného práva Prešovského samosprávneho kraja k nehnuteľnostiam (Bosákova banka v k.ú. Prešov) – Odbor majetku a investícií
 9. Zmena uznesenia č. 262/2023 z 9. zasadnutia Zastupiteľstva PSK zo dňa 23.10.2023 k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku (k. ú. Veľká Lomnica) – Odbor majetku a investícií
 10. Vstup Prešovského samosprávneho kraja do združenia „Karpatský euroregión“– Odbor projektového riadenia
 11. Rozdelenie dotácií vo Výzve pre región pre rok 2024 v zmysle VZN PSK č. 98/2023 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK– Odbor projektového riadenia
 12. Vstup do projektov integrovaných územných investícií v rámci Programu Slovensko 2021-2027, priorita 3P1 Doprava, rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN – T a cezhraničnej mobility – Odbor dopravy
 13. Záverečné vyhodnotenie zimnej údržby ciest na území PSK v zimnej sezóne 2023/2024 – Odbor dopravy
 14. Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 292/2023 zo dňa 11.12.2023 k Eliminácii bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537 – Odbor dopravy
 15. Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK 293/2023 zo dňa 11.12.2023 k Zámeru vstupu do fázových projektov v rámci Integrovanej územnej stratégie – Odbor dopravy
 16. Rôzne
 17. Záver

***

V Prešove 05. 06. 2024

RNDr. Zuzana Bednárová, PhD., v. r.
predsedníčka komisie

Ing. Peter Makara, v. r.
sekretár komisie

Publikované: 10. 6. 2024

Aktualizované: 10. 6. 2024