13. zasadnutie Z PSK (20.5.2024)

13. zasadnutie Zastupiteľstva PSK - 20. máj 2024

Všetky zasadnutia Zastupiteľstva PSK

Dátum a miesto konania

20. máj 2024 (pondelok) o 10.00 hod.

Pozvánka na 13. zasadnutie Z PSK na stiahnutie (PDF, 244 kB)

Program a materiály zasadnutia

Bod Názov bodu, podklady a návrhy
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie
2. Informatívna správa z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK
3.A Záverečný účet PSK za rok 2023
3.B Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k Záverečnému účtu PSK za rok 2023
3.C Správa Výboru pre audit PSK za rok 2023
4. Úprava rozpočtu č. 3/PSK/2024 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2024
5. Rozdelenie dotácií vo Výzve poslancov PSK pre rok 2024 v zmysle VZN PSK č. 98/2023 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK
6. Ideový zámer – Rozvoj destinácie cestovného ruchu ČERGOV
7. Ideový zámer projektu DSS Vranov nad Topľou o poskytnutie prostriedkov mechanizmu z Plánu obnovy v rámci komponentu 13, Investície 1: Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti
8. Zmeny v orgánoch spoločnosti založenej PSK – Krajské autistické centrum Prešov, n. o.
9. Výročná správa IDS Východ, s. r. o., za rok 2023
10. Zriadenie stredoškolského kampusu v Starej Ľubovni
11. Ideový zámer projektu „Centrum simulačnej medicíny/Zdravotnícky kampus“ v rámci Programu Slovensko 2021 – 2024
12. Kapitálové výdavky nad rámec maximálnej možnej výšky podpory vybraných projektov debarierizácie stredných škôl v rámci Výzvy Plánu obnovy a odolnosti SR, kód: 06I01-20-V01
13. Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa (k. ú. Zlatá Baňa)
14.A Majetkové prevody nehnuteľného majetku – nadobudnutie (pre stavbu „Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, I. etapa, úsek Ulič – Uličské Krivé“, k. ú. Ulič)
14.B Zmena uznesenia č. 796/2021 zo dňa 30. 8. 2021 v znení uznesení č. 1044/2022 zo dňa 30. 8. 2022, č. 67/2023 zo dňa 13. 2. 2023 a č. 243/2023 zo dňa 28. 8. 2023 k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku – nadobudnutie (k. ú. Haligovce)
15. Ideový zámer prevádzkovania kotolní OvZP PSK v nájme spoločnosti IVORY Energy, a. s., v Humennom
16. Dohoda o urovnaní so Združením ČOV v zastúpení firiem CEDIS, s. r. o. a CED Consulting, s. r. o.
17. Interpelácie poslancov
18. Záver.

Nájdených 21 záznamov.

Materiály k bodom programu

Materiály k jednotlivým bodom rokovania zasadnutia sú prístupné ku každému bodu samostatne.  Jednotlivo pri každom bode programu zasadnutia, v elektronickej službe alebo prostredníctvom e-zastupiteľstva PSK (v časti body rokovania daného zasadnutia).

Priamy prenos  a záznam zo zasadnutia

Zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja bude možné sledovať v priamom prenose prostredníctvom internetovej televízie TABLET.TV

Live - Živé vysielanie zo zasadnutia Zastupiteľstva PSK
dekoračný obrázok

Videozáznamy z predchádzajúcich zasadnutí nájdete v archíve zasadnutí Zastupiteľstva PSK.

Materiály po zasadnutí

Materiály po zasadnutí budú dostupné po ich spracovaní.

  • Zápisnica 13/2024
  • Uznesenia 13/2024
  • Dochádzka 13/2024
  • Hlasovanie 13/2024

Publikované: 15. 5. 2024

Aktualizované: 15. 5. 2024