13. zasadnutie komisie finančnej (06.05.2024)

13. zasadnutie Komisie finančnej zriadenej pri Zastupiteľstve PSK (06.05.2024)

Pozvánka

V zmysle § 20 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov a v súlade s článkom III. dodatku č.1 k Rokovaciemu poriadku komisií pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja zvolávam

13. zasadnutie Komisie finančnej pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční

Termín zasadnutia:06. 05. 2024 o 15:00 hod.
Miesto konania:Zasadačka odboru financií na Úrade Prešovského samosprávneho kraja (2. poschodie), Námestie mieru 2, 080 01 Prešov


Program zasadnutia

 1. Úprava rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja č. 3/PSK/2024 – Odbor financií
 2. Záverečný účet:
  • Záverečný účet PSK za rok 2023 – Odbor financií
  • Správa Výboru pre audit Prešovského samosprávneho kraja za rok 2023 – Výbor pre audit
  • Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu PSK za rok 2023 – Útvar hlavného kontrolóra
 3. Kapitálové výdavkov nad rámec maximálnej možnej výšky podpory vybraných projektov debarierizácie stredných škôl v rámci Výzvy Plánu obnovy a odolnosti SR, kód: 06I01-20-V01 – Agentúra regionálneho rozvoja PSK
 4. Ideový zámer projektu DSS Vranov nad Topľou o poskytnutie prostriedkov mechanizmu z Plánu obnovy v rámci komponentu 13, Investície 1: Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivostiOdbor sociálnych vecí a rodiny
 5. Ideový zámer projektu „Centrum simulačnej medicíny/Zdravotnícky kampus“ v rámci programu Slovensko 2021 – 2024 – Odbor školstva
 6. Ideový zámer – Rozvoj destinácie cestovného ruchu Čergov – Odbor projektového riadenia
 7. Rozdelenie dotácií vo Výzve poslancov PSK pre rok 2024 v zmysle VZN PSK č. 98/2023 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK – Odbor projektového riadenia
 8. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – nadobudnutie (pre stavbu: Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, I. etapa, úsek Ulič – Uličské Krivé“, k. ú. Ulič) – Odbor majetku a investícií
 9. Zmena uznesenia č. 796/2021 zo dňa 30.08.2021 v znení uznesenia č. 1044/2022 zo dňa 30.08.2022 v znení uznesenia č. 67/2023 zo dňa 13.02.2023 a v znení uznesenia č. 243/2023 zo dňa 28.08.2023 k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku – nadobudnutie (k. ú. Haligovce) – Odbor majetku a investícií
 10. Ideový zámer prevádzky kotolní OvZP PSK v Humennom – Odbor majetku a investícií
 11. Návrh na uzavretie Dohody o urovnaní so Združením ČOV v zastúpení firiem CEDIS, s.r.o. a CED Consulting, s.r.o.- Odbor majetku a investícií
 12. Návrh na schválenie výročnej správy IDS Východ s. r. o. za rok 2023 – Odbor dopravy
 13. Návrh na schválenie kapitálových výdavkov pre prevádzkovú a investičnú činnosť Správy a údržby ciest PSK – Odbor dopravy
 14. Navýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2024 – Odbor dopravy
 15. Aktualizácia Plánu udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja – Odbor dopravy
 16. Rôzne
 17. Záver

***

V Prešove 30. 04. 2024

RNDr. Zuzana Bednárová, PhD., v. r.
predsedníčka komisie

Ing. Peter Makara, v. r.
sekretár komisie

Publikované: 6. 5. 2024

Aktualizované: 6. 5. 2024