13.zasadnutie Komisie dopravy (21.5.2024)

15. 05. 2024 Nezařazené
13. zasadnutie Komisie dopravy (21.5.2024)

Pozvánka

V zmysle § 20 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov zvolávam

 13. riadne zasadnutie Komisie dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční

Termín zasadnutia:21. 5. 2024 (utorok) o 10:00 hod.
Miesto konania:Školiaca zasadačka Strategického odboru /prízemie, č. d. 26/, Nám. Mieru 2, 080 01 Prešov
 Program

 1. Otvorenie
 2. Proces verejného obstarávania na služby prímestskej autobusovej dopravy po skončení platnosti zmlúv k 31.12.2023
 3. Zónová tarifa IDS Východ
 4. Zámer vstupu do projektov integrovaných územných investícií
 5. Informatívna správa o priebehu investičných akcií spolufinancovaných z EÚ projektov
 6. Návrh na zmenu uznesenia ZPSK č. 292/2023 – mosty, múry
 7. Informatívna správa o príprave cyklo projektov a o realizácii cyklo investičných akcií
 8. Informatívna správa o mimoriadnych situáciách a havarijných stavoch na cestách a cyklo-cestách
 9. Záverečné vyhodnotenie zimnej údržby ciest na území PSK v zimnej sezóne r. 2023/2024
 10.  Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov, ktoré súvisia s činnosťou SÚC PSK
 11. Rôzne
 12. Záver

***

Ján Hirčko, v. r.
predseda komisie

Ing. Alexander Galajda, v. r.
sekretár komisie

V Prešove 15. 5. 2024

Aktualizované: 15. 5. 2024

Najčítanejšie správy

Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024
Dochádzka členov Komisie kultúry a národnostných menšín (25.04.2024)
17. 5. 2024
Učiteľ/ka odborných predmetov - doprava, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024
Majster odbornej výchovy - výroba konfekcie, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024