12. zasadnutie Kooperačnej rady SPR Horný Zemplín (26.06.2024)

12. zasadnutie Kooperačnej rady SPR Horný Zemplín (26.06.2024)

12. zasadnutie Kooperačnej rady SPR Horný Zemplín

Dátum a miesto konania

26.06.2024 od 13:30 – 15:00 na Úrade Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, veľká zasadačka 1. poschodie a online

Pozvánka

Program

  1. Otvorenie
  2. Voľba overovateľa zápisnice z radov členov Kooperačnej rady SPR Horný Zemplín
  3. Schválenie programu zasadnutia Kooperačnej rady SPR Horný Zemplín
  4. Metodické usmernenie RO pre Program Slovensko č. 8, verzia 2 – informácie o zmenách
  5. Informácia o implementácii Integrovanej územnej stratégie PSK 2021 – 2027
  6. Zoznam prioritných projektových zámerov č.5 (návrh 1.2.2)
  7. Rôzne
  8. Záver

Materiály na rokovanie

Publikované: 21. 6. 2024

Aktualizované: 28. 6. 2024