12. zasadnutie komisie finančnej (27.03.2024)

12. zasadnutie komisie finančnej (27.03.2024)

Pozvánka

V zmysle § 20 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov a v súlade s článkom III. dodatku č.1 k Rokovaciemu poriadku komisií pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja zvolávam

12. zasadnutie Komisie finančnej pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční

Termín zasadnutia:27. 03. 2024 o 13:00 hod.
Miesto konania:Zasadačka odboru financií na Úrade Prešovského samosprávneho kraja (2. poschodie), Námestie mieru 2, 080 01 Prešov


Program zasadnutia

 1. Informácia o výsledku kontroly „Majetok VÚC KA-030/2023/1100“ vykonanou Najvyšším kontrolným úradom SR – Odbor financií
 2. Úprava rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja č. 2/PSK/2024 – Odbor financií
 3. Zmena uznesenia:
  • Zmena Uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 314/2024 zo dňa 12.02.2024 a prijatie úveru na základe Zmluvy o revolvingovom úvere č. 199/2024/UZ so Všeobecnou úverovou bankou, a. s. – Odbor financií
  • Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k zmene Uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 314/2024 zo dňa 12.02.2024 a prijatie úveru na základe Zmluvy o revolvingovom úvere č. 199/2024/UZ so Všeobecnou úverovou bankou, a. s. – Útvar hlavného kontrolóra
 4. Schválenie kapitálových výdavkov nad rámec maximálnej možnej výšky podpory vybraných projektov debarierizácie stredných škôl v rámci Výzvy Plánu obnovy a odolnosti SR, kód: 06I01-20-V01 – Agentúra regionálneho rozvoja PSK
 5. Vstup do projektu „Solaris Scholarum – Inštalácia fotovoltických systémov na školách v PSK“ – Odbor školstva
 6. Návrh na zmeny v sieti škôl a školských zariadení SR – neštátne subjekty – Odbor školstva
 7. Implementácia Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027 v rámci Regionálneho kontaktného bodu PSK – schválenie a financovanie technickej pomoci – Odbor projektového riadenia
 8. Ideový zámer „Dobudovanie zostávajúcich úsekov cykloinfraštruktúry Poloniny trail“ – Odbor projektového riadenia
 9. Vstup do projektu „Kapacity pre rozvoj udržateľnej energetiky a dekarbonizáciu regiónov“ – Odbor majetku a investícií
 10. Vstup PSK do projektu „Aplikácia na zjednodušené vypracúvanie PHRSR a akčných plánov pre obce a prehľadávanie a prepájanie strategických dokumentov v kraji“ cez výzvu z Plánu obnovy a odolnosti s názvom Granty so zjednodušenou administratívou – Hackathony – Odbor strategického rozvoja
 11. Ideové zámery pre vstup do projektov prostredníctvom mechanizmu integrovaných územných investícií z Operačného programu Slovensko (Analyticko – strategická jednotka podpory inovačného ekosystému, Pasport priemyselných lokalít a objektov v PSK, Inteligentný cestovný ruch v PSK, Analyticko – strategická jednotka podpory regionálneho rozvoja – Inštitút rozvoja) – Odbor strategického rozvoja
 12. Zmena členov v orgánoch Nemocnice arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s., Nemocnice A. Leňa Humenné, a.s., Vranovskej nemocnice, a.s., Svet zdravia Akadémia, n.o., Vranovskej nemocnice, n.o., Prešovského zdravotníctva, a.s. – Odbor zdravotníctva
 13. Vstup Prešovského samosprávneho kraja do projektu „Podpora rovnakého prístupu k zdravotnej starostlivosti a rozvoj digitálnych technológií v zdravotníctve v rámci SK-UA cezhraničného regiónu“ v rámci programu Interreg VI-A-NEXT Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina – Odbor zdravotníctva
 14. Ideový zámer Krajského múzea v Prešove na rekonštrukciu kaštieľa v Hanušovciach n. T. v rámci Programu Slovensko 2021 – 2027 – Odbor kultúry
 15. Vstup Krajského múzea v Prešove do projektu v rámci výzvy Programu cezhraničnej spolupráce Interreg PL – SK 2021 – 2027 – Odbor kultúry
 16. Ideový zámer projektov CSS Dúhový sen Kalinov a CSS Domov pod Tatrami Batizovce o poskytnutie NFP k výzve z Programu Slovensko PSK – Integrovaná územná stratégia – Odbor sociálnych vecí a rodiny
 17. Zlúčenie Centra sociálnych služieb „Slnečný dom“ Prešov s Centrom sociálnych služieb Vita vitalis Prešov – Odbor sociálnych vecí a rodiny
 18. Zriadenie rozpočtovej organizácie s názvom „Zariadenie sociálno zdravotných služieb Bijacovce – Odbor sociálnych vecí a rodiny
 19. Ideové zámery projektov v rámci Integrovanej územnej stratégie PSK na roky 2021-2027 pre podporu a rozvoj verejnej osobnej dopravy pre územie Spiš a Šariš (opatrenie 2.8.1. a opatrenie 1.2.2) – Odbor dopravy
 20. Ideové zámery Prešovského samosprávneho kraja v dopravnej infraštruktúre, privádzač k rýchlostnej ceste R4 – Grófske; Recyklačné centrum – recyklácia stavebného odpadu – Odbor dopravy
 21. Prevod vlastníckeho práva k pozemným komunikáciám v obci Štrba do vlastníctva obce Štrba – Odbor dopravy
 22. Vstup do projektu financovaných z Programu Interreg NEXT, III/3434 v obci Trnkov, III/3612 v obci Soľ, modernizácia cestmajsterstva v Medzilaborciach – Odbor dopravy
 23. Vyúčtovanie služby prímestskej autobusovej dopravy objednávanej Prešovským samosprávnym krajom v roku 2023 – Odbor dopravy
 24. Rôzne
 25. Záver

***

V Prešove 21. 03. 2024

RNDr. Zuzana Bednárová, PhD., v. r.
predsedníčka komisie

Ing. Peter Makara, v. r.
sekretár komisie

Publikované: 25. 3. 2024

Aktualizované: 3. 4. 2024