11. zasadnutie Z PSK (12.2.2024)

11. zasadnutie Zastupiteľstva PSK - 12. február 2024

Dátum a miesto konania

12. február 2024 (pondelok) o 10.00 hod.

Pozvánka na 11. zasadnutie Z PSK 12.2.2024 na stiahnutie (PDF, 185 kB)

Program a materiály zasadnutia

Zverejnené 1.2.2024

BodNázov boduPodklady a návrhy
1.Otvorenie a voľba návrhovej komisie0
2.Správa z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK1
3.Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za II. polrok 20234
4.Správa o vybavovaní sťažností a petícií na Úrade PSK za II. polrok 20231
5.Úprava rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja č. 1/PSK/20241
6.Informatívna správa o rozpise rozpočtu pre financovanie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK1
7.AZmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 136/2023 zo dňa 15. 5. 2023 a zrušenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 284/2023 zo dňa 11. 12. 2023 (Dodatok č. 2 k Zmluve o úverovom rámci číslo 000353/CORP/2020 s UniCredit Bank Czech Republic Slovakia, a. s.)1
7.BStanovisko hlavného kontrolóra PSK k zmene uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 136/2023 zo dňa 15. 5. 2023 a k zrušeniu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 284/2023 zo dňa 11. 12. 2023 (Dodatok č. 2 k Zmluve o úverovom rámci číslo 000353/CORP/2020 s UniCredit Bank Czech Republic Slovakia, a. s.)1
8.ASchválenie prijatia úveru na základe Zmluvy č. 231995 08U01 o poskytnutí podpory formou úveru prostredníctvom Environmentálneho fondu1
8.BStanovisko hlavného kontrolóra PSK k schváleniu prijatia úveru na základe Zmluvy č. 231995 08U01 o poskytnutí podpory formou úveru prostredníctvom Environmentálneho fondu1
9.VZN PSK č. …/2024, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 101/2023 o určení sumy úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK1
10.Schválenie finančného príspevku na rok 2024 pre subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území PSK v zmysle VZN PSK č. 20/2010 v platnom znení1
11.Schválenie vstupu do projektov a predloženie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu z Plánu obnovy a odolnosti SR v rámci komponentu 13, Investície 1: Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti2
12.Schválenie vstupu do projektov a predloženie žiadostí o poskytnutie NFP k výzve z programu Slovensko PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR2
13.Informatívna správa o pokračovaní iniciatívy Catching-up Regions 5.1
14.Schválenie investičného zámeru „Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 1. etapa, úsek Snina“1
15.Poskytnutie podpory projektu mesta Humenné „Mesto kultúry 2024“1
16.Schválenie vstupu do projektu v rámci dopytovo-orientovanej výzvy Regionálne analýzy a partnerstvá pre mladých1
17.Adaptačná stratégia na zmenu klímy PSK – po ukončení posudzovania vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie (proces SEA) podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov1
18.Schválenie kapitálových výdavkov nad rámec maximálnej výšky podpory vybraných projektov debarierizácie stredných škôl v rámci výzvy Plánu obnovy a odolnosti SR, kód: 06I01-20-VO11
19.Schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci výzvy Fondu na podporu športu za účelom výstavby novej telocvične Strednej zdravotníckej školy, Levočská ulica 5, Poprad1
20.Schválenie vstupu do projektov a predloženie žiadostí o poskytnutie NFP k výzve z programu Slovensko PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR1
21.Schválenie vstupu kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK do projektov v rámci výzvy Fondu na podporu umenia2
22.Schválenie vstupu do projektov a predloženie žiadostí o NFP kultúrnymi organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK v rámci výzvy SIEA z programu Slovensko: Výzva na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách1
23.Schválenie investičného zámeru „Vybudovanie a rekonštrukcia cykloinfraštruktúry na vybraných úsekoch cyklotrás v okrese Prešov (Veľký Šariš)“1
24.AZmeny uznesení Zastupiteľstva PSK č. 186/2023, 187/2023, 188/2023, 189/2023 zo dňa 26. 6. 2023 k zmenám uznesení o spolufinancovaní projektov z fondov EÚ a zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 291/2023 zo dňa 11. 12. 2023 k zmene uznesenia č. 104/2023 zo dňa 17. 4. 2023.5
24.BZmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 292/2023 zo dňa 11. 12. 2023 k zámeru vstupu do fázovaných projektov v rámci Integrovanej územnej stratégie PSK.1
25.Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa (zámena medzi PSK a obcou Matiašovce, k. ú. Matiašovce)1
26.AMajetkový prevod nehnuteľného majetku – nadobudnutie (pozemky pod cestou III/3429, k. ú. Župčany)1
26.BMajetkový prevod nehnuteľného majetku – nadobudnutie (Rekonštrukcia cesty III/3541, pred obcou Vagrinec, k. ú. Ladomirová)1
26.CMajetkový prevod nehnuteľného majetku – nadobudnutie (Rekonštrukcia cesty III/3093, Mlynica, k. ú. Veľký Slavkov)1
26.DMajetkový prevod nehnuteľného majetku – nadobudnutie (stavba III/3440 Prešov – most cez Sekčov ul. Solivarská – E. Centko)1
26.EZrušenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 762/2021 zo dňa 21. 6. 2021 v znení uznesenia č. 992/2022 zo dňa 13. 6. 2022 a nadobudnutie nehnuteľného majetku (pre stavbu III/3440 Prešov – most cez Sekčov ul. Solivarská, k. ú. Prešov, od Prešov Park 1, s. r. o.)1
26.FZrušenie uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 761/2021 zo dňa 21. 6. 2021 v znení uznesenia č. 993/2022 zo dňa 13. 6. 2022 a nadobudnutie nehnuteľného majetku (pre stavbu III/3440 Prešov – most cez Sekčov (ul. Solivarská), k. ú. Prešov, od Prešov Park 2, s. r. o.)1
26.GZrušenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 995/2022 zo dňa 13. 6. 2022 v bode B a nadobudnutie nehnuteľného majetku (pre stavbu III/3440 Prešov – most cez Sekčov (ul. Solivarská), k. ú. Prešov, od Rottel energy, s. r. o.)1
26.HZrušenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 840/2021 zo dňa 18. 10. 2021 a nadobudnutie nehnuteľného majetku (pre stavbu Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3485 Tarnov – Gaboltov, k. ú. Sveržov)1
26.IZmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 957/2022 zo dňa 4. 4. 2022 v znení uznesení č. 68/2023 zo dňa 13. 2. 2023 a č. 259/2023 zo dňa 23. 10. 2023 k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku – nadobudnutie (k. ú. Čemerné)1
26.JZmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 722/2021 zo dňa 3. 5. 2021 (k. ú. Pusté Pole)1
26.KZmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 1050/2022 zo dňa 30. 8. 2022 (k. ú. Petrovany, k. ú. Záborské)1
26.LZmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 152/2023 zo dňa 15. 5. 2023 (k. ú. Petrovany)1
27.ASchválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže (stavba a pozemky, k. ú. Kežmarok)1
27.BZmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 178/2023 zo dňa 26. 6. 2023 v znení uznesenia č. 263/2023 zo dňa 23. 10. 2023 (OVS SPŠ drevárska, k. ú. Ľubotice)1
27.CZmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 180/2023 zo dňa 26. 6. 2023 (OVS – Školský internát Sabinov)1
27.DZmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 179/2023 zo dňa 26. 6. 2023 (OVS – Kučín na Ondavou)1
27.EZmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 177/2023 zo dňa 26. 6. 2023 (OVS – Sabinov, Kukučínova)1
28.Dofinancovanie projektu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa – Elokované pracovisko, Lomnička 150“ nad rámec schváleného finančného krytia1
29.Dofinancovanie investičnej akcie „Rekonštrukcia objektu Knižnica P. O. Hviezdoslava“ nad rámec schváleného finančného krytia1
30.Informatívna správa o výstavbe futbalového štadióna v Prešove1
31.Interpelácie poslancov0
32.Záver0

Nájdených 36 záznamov.

Materiály k bodom programu

Materiály k jednotlivým bodom rokovania zasadnutia sú prístupné ku každému bodu samostatne.  Jednotlivo pri každom bode programu zasadnutia, v elektronickej službe alebo prostredníctvom e-zastupiteľstva PSK (v časti body rokovania daného zasadnutia).

Priamy prenos  a záznam zo zasadnutia

Zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja bude možné sledovať v priamom prenose prostredníctvom internetovej televízie TABLET.TV

Live - Živé vysielanie zo zasadnutia Zastupiteľstva PSK
dekoračný obrázok

Videozáznamy z predchádzajúcich zasadnutí nájdete v archíve zasadnutí Zastupiteľstva PSK.

Materiály po zasadnutí

Materiály po zasadnutí budú dostupné po ich spracovaní.

Publikované: 1. 2. 2024

Aktualizované: 22. 2. 2024