10. zasadnutie Rady partnerstva (03.06.2024)

10. zasadnutie Rady partnerstva (03.06.2024)

10. zasadnutie Rady partnerstva Prešovského samosprávneho kraja

Dátum a miesto konania

03.06.2024 o 10:00 na Úrade Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, veľká zasadačka 1. poschodie a prostredníctvom videokonferencie Zoom

Pozvánka

Program

  1. Otvorenie
  2. Voľba overovateľa zápisnice z radov členov Rady partnerstva PSK
  3. Schválenie programu zasadnutia Rady partnerstva PSK
  4. Implementácia Integrovanej územnej stratégie PSK 2021 – 2027
  5. Integrovaná územná stratégia PSK 2021 – 2027, verzia 3.0 so zapracovaním dodatočnej alokácie
  6. Kritériá pre filtrovanie projektového zásobníka (RISK) pre opatrenie 3.2.4 Miestne komunikácie
  7. Kritéria pre výber projektových zámerov IÚI pre opatrenie RSO 4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu
  8. Zoznam č. 4 projektových zámerov zo zásobníka projektových aktivít RISK zmeny v zozname prioritných projektov
  9. Rôzne
  10. Záver

Materiály na rokovanie

Materiály po rokovaní

Publikované: 31. 5. 2024

Aktualizované: 21. 6. 2024