1. zasadnutie komisie územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia (19.1.2023)

Pozvánka

V zmysle § 20 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov zvolávam

 1. zasadnutie Komisie územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční

Termín zasadnutia:19.01. 2023 o 13:00 hod.
Miesto konania:na Úrade Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, v zasadacej miestnosti

 Program

  1. Otvorenie.
  2. Voľba overovateľa zápisnice a uznesenia.
  3. Informácia k Odkalisku Poša.
  4. Harmonogram zasadnutí Komisie územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia.
  5. Rôzne.
  6. Záver

***

PaedDr. Miroslav Benko, MBA, v. r.
predseda komisie

PaedDr. Martina Slivková, PhD., MBA, v. r.
sekretárka komisie

Publikované: 25. 5. 2023

Aktualizované: 26. 5. 2023