1. zasadnutie komisie správy majetku a investícií (23.1.2023)

Pozvánka

V zmysle § 20 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov zvolávam


 1. zasadnutie  Komisie správy majetku a investícií pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční

Termín zasadnutia:23.01.2023 o 13:00 hod.
Miesto konania:na Úrade Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, v zasadacej miestnosti č. 507 na 5. poschodí

Program

 1. Otvorenie
 2. Kúpa
  2.1. Odkúpenie pozemku v k.ú. Valkov z vlastníctva obce Bžany do vlastníctva PSK.
  2.2. Kúpa nehnuteľného majetku v k. ú. Petrovany od NDS, a.s..
  2.3.  Kúpa  nehnuteľného majetku v k. ú. Tatranská Lomnica v súvislosti so stavbou: „Rekonštrukcia mosta M3911 (III/3077-001), Tatranská Kotlina – Lendak“.
  2.4. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK  č. 796/2021 zo dňa 30.08.2021 (k. ú. Haligovce).
  2.5. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK  č. 957/2022 zo dňa 04.04.2022 (k. ú. Čemerné).
  2.6. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK  č. 958/2022 zo dňa 04.04.2022 (k. ú. Vranov nad Topľou).
  2.7. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK  č. 839/2021 zo dňa 18.10.2021 (k. ú. Matiašovce).
 3. PHOZ
  3.1. Prevod vlastníctva nehnuteľného majetku v k. ú. Červenica pri Sabinove v správe SÚC PSK do vlastníctva kupujúceho Ing. J. Gergelčík, z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
  3.2. Uzatvorenie Zmluvy o budúcej Kúpnej zmluve medzi Prešovským samosprávnym krajom a Mestom Sabinov (pozemok v k. ú. Sabinov).
  3.3. Návrh na zmenu uznesenia č. 1026 / 2022 z 39. zasadnutia Zastupiteľstva PSK zo dňa 30. augusta 2022 zámena s mestom Prešov.
 4.  OVS
  4.1. Zmena uznesenia OVS Drevárska.
  4.2. Zrušenie uznesení OVS Sabinov Kukučínová.
  4.3. OVS Sabinov Kukučínová.
 5. Nájom nehnuteľného majetku PSK – PHOZ
  5.1. Nájom nehnuteľného majetku PSK z dôvodu hodného osobitného zreteľa vo vlastníctve PSK v správe Správy a údržby ciest PSK pre nájomcu mesto Vranov nad Topľou v súvislosti s realizáciou stavby „Cyklotrasa Vranov nad Topľou – RO Domaša  k.ú. Vranov nad Topľou“.
 6. VB a BVB
  6.1. Návrh na zriadenie vecného  bremena na majetku PSK, Ing. Ján Rexa v k. ú. Poprad.
  6.2. Zriadenie vecného bremena na nehnuteľnom majetku vo vlastníctve PSK   v k. ú. Machalovce, obec Jánovce a k. ú. Spišský Štvrtok v súvislosti s realizáciou stavby: „Vodovod Jánovce – Čenčice“
  6.3. Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Kežmarok, v súvislosti s realizáciou stavby: „STL PP + zmena osadenia HUP a merania zemného plynu“ – STL pripojovací  plynovod.
  6.4. Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Švábovce, v súvislosti  s realizáciou stavby: „Hospodárska dielňa“ – stavebný objekt „SO 02 Odberné elektrické zariadenie“.
  6.5. Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Svidník, v súvislosti s realizáciou stavebného objektu: „Odberné elektrické zariadenie (OEZ) – SOLARUS 2x“.
  6.6. Zriadenie vecného bremena na nehnuteľnom majetku vo vlastníctve PSK v  k. ú. Kapušany, v súvislosti s realizáciou stavby: „Preložka STL plynovodu na pozemkoch, parc.č. 1606, 1607/1, 1607/2, 1609/1, 1611 a 1587 k.ú. Kapušany“.
  6.7. Zriadenie vecného bremena na nehnuteľnom majetku vo vlastníctve PSK v  k. ú. Solivar, v súvislosti s realizáciou stavby: „Prešov, Solivarská VN, TS, NN“.
  6.8. Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena v k.ú. Sabinov v prospech mesta Sabinov.
  6.9. Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Levoča, v súvislosti s realizáciou stavby: „Rozšírenie elektrickej siete NN v meste Levoča“.
  6.10. Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Spišská Teplica, v súvislosti s realizáciou stavby: „MÄSO TATRY – vodovodná prípojka, prípojka plynu, splašková kanalizačná prípojka“.
  6.11. Návrh na zmenu zriadenia budúceho vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k. ú. Mestisko, v súvislosti s realizáciou stavby: „
 7. Návrh na neupotrebiteľnosť, vyradenie a fyzickú likvidáciu hnuteľného a nehnuteľného majetku.
 8. Súhlas k nakladaniu akciovej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a.s., s nepeňažným vkladom.
 9. Schválenie finančného krytia výdavkov projektu financovaného z IROP a z rozpočtu PSK
 10. Schválenie finančného krytia a neočakávaných výdavkov – práce naviac v rámci investičnej akcie – stavby „Rekonštrukcia internátu SOŠ lesníckej v Bijacovciach na účel prevádzkovania pobytových sociálnych služieb a služieb zdravotnej starostlivosti“.
 11. Schválenie finančného krytia a neočakávaných výdavkov v rámci investičnej akcie „Rekonštrukcia objektu Knižnica P. O. Hviezdoslava“
 12. Schválenie predloženia Žiadostí o poskytnutie dotácie  pre projekt v rámci  Plánu obnovy „Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov“
 13. Rôzne
  13.1.  Schválenie termínov zasadnutia komisie správy majetku a investícií pre rok 2023.
  13.2. Zásobník zámerov majetkoprávneho vysporiadania pozemkov súvisiacich s činnosťou SÚC PSK. Návrhy na zmenu uznesení Z PSK k projektom SÚC PSK spolufinancovaných z EÚ fondov.
  13.3. Schválenie prípravy a predloženia  žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti pre vybrané stredné školy v rámci Výzvy Plánu obnovy a odolnosti SR, kód: 06I01-20-V01.
 14. Záver

***

MUDr. Patrik Mihaľ, v. r.
predseda komisie

JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA, v. r.
sekretárka komisie

Publikované: 9. 6. 2023

Aktualizované: 7. 9. 2023