1. zasadnutie komisie sociálnych vecí a rodiny (25.01.2023)

Pozvánka

V zmysle § 20 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon  o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov a v súlade s článkom III. dodatku č.1 k Rokovaciemu poriadku komisií pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja zvolávam

1. zasadnutie Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční

Termín zasadnutia: 25.01.2023 o 13:00 hod.

Miesto konania: na Úrade Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 5043/2, 080 01 Prešov, v malej zasadačke (II. podlažie, č.d. 127)

Program

  1. Otvorenie a schválenie programu
  2. Schválenie overovateľov zápisnice a uznesenia z Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Z PSK
  3. Plán termínov zasadnutí Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK na rok 2023
  4. Analýza žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby za rok 2022
  5. Návrh na rozdelenie finančného príspevku na rok 2023 pre subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle VZN PSK č. 20/2010 v platnom znení
  6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. xx/2023 o určení sumy úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK
  7. Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti do vlastníctva Prešovského samosprávneho kraja a do správy Domova sociálnych služieb v Stropkove
  8. Informácia o kompetenciách a agende OSVaR úradu PSK
  9. Rôzne
  10. Návrh na uznesenie

V Prešove, dňa 04.01.2023

***

v. r.
PhDr. Jozef Baran
predseda komisie

v. r.
Ing. Pavel Slaninka
sekretár komisie

Publikované: 5. 6. 2023

Aktualizované: 24. 4. 2024