1. zasadnutie komisie kultúry a národnostných menšín (23.01.2023)

Pozvánka

V zmysle § 20 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov zvolávam

 1. zasadnutie Komisie kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční

Termín zasadnutia:23. 01. 2023 o 14:00 hod.
Miesto konania:na Úrade Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, v malej zasadacej miestnosti  na 1. poschodí

Program

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu a určenie overovateľa uznesenia a zápisnice
  3. Návrh plánu zasadnutí Komisie kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK na rok 2023
  4. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č. 967/2022 zo dňa 9. mája 2022 v znení uznesenia č. 1020/2022 zo dňa 30. augusta 2022
  5. Rôzne
  6. Záver

PaedDr. Viera Leščáková, v. r.
predsedníčka komisie

Mgr. Emília Antolíková, v. r.
sekretár komisie

Publikované: 7. 9. 2023

Aktualizované: 7. 9. 2023