1. zasadnutie Komisie finančnej (28.11.2022)

Pozvánka

V zmysle § 20 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon  o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov a v súlade s článkom III. dodatku č.1 k Rokovaciemu poriadku komisií pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja zvolávam

 1. zasadnutie Komisie finančnej pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční

Termín zasadnutia: 28. 11. 2022 o 14:00 hod.

Miesto konania:  Malá zasadačka na Úrade Prešovského samosprávneho kraja (1. poschodie), Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 

Program

 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. xx/2022 o určení sumy úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK – Odb. soc. vecí a rodiny
 2. Návrh na schválenie neupotrebiteľnosti, vyradenie a fyzickú likvidáciu nehnuteľného majetku – Odb. majetku a investícií
 3. Schválenie predloženia Žiadostí o poskytnutie dotácie  pre projekty v rámci  Environmentálneho fondu 2022-2023 pre Oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov (L) s kódom 2022-E4135 – Odb. školstva a investícií
 4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. x/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja v platnom znení – Odb. projektového riadenia
 5. Výzva predsedu Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2023 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja v platnom znení – Odb. projektového riadenia
 6. Výzva poslancov Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2023 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja v platnom znení – Odb. projektového riadenia
 7. Výzva Participatívny rozpočet na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2023 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja v platnom znení – Odb. projektového riadenia
 8. Informatívna správa o plnení rozpočtu PSK k 30.9.2022 – Odbor financií
 9. A) Návrh  rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja na roky 2023 – 2025
  B) Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k návrhu rozpočtu PSK na roky 2023 – 2025 – Odbor financií
 10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. xx/2022 o financovaní jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK – Odbor financií
 11. Rôzne
 12. Záver

V Prešove, dňa 24.11.2022

***

v. r.
RNDr. Zuzana Bednárová, PhD.
predsedníčka komisie

v. r.
Ing. Peter Makara
sekretár komisie

Publikované: 29. 5. 2023

Aktualizované: 7. 9. 2023