04. zasadnutie Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri ZPSK – 21.09.2023

Pozvánka

V zmysle Rokovacieho poriadku Komisie  na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov zvolávam

 4. zasadnutie Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční

Termín zasadnutia:21. 09. 2023 o 13:30 hod.
Miesto konania:na Úrade Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, v zasadacej miestnosti č. 127 na 1. poschodí

Program

  1. Otvorenie
  2. Fyzická kontrola uznesení
  3. Diskusia
  4. Záver

 

v. r. Pavol Ceľuch
predseda komisie

v. r. PhDr. Gabriela Petrová, PhD.
sekretárka komisie

Publikované: 4. 10. 2023

Aktualizované: 27. 2. 2024