01. zasadnutie Komisie mandátovej pri ZPSK – 13.02.2023

Pozvánka

V zmysle § 20 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov zvolávam

01. rokovanie  Komisie mandátovej pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční

Termín zasadnutia:   13. 02. 2023 o 08:00 hod.  
Miesto konania:   na Úrade Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, v kancelárii č. 003 na prízemí

Program

  1. Otvorenie
  2. Informácia o zániku mandátu
  3. Informácia o nástupe náhradníka na uvoľnený mandát
  4. Záver

Ing. Vladimír Jánošík, v. r.
predseda komisie

PhDr. Gabriela Petrová, PhD., v. r.
sekretárka komisie

Publikované: 25. 5. 2023

Aktualizované: 17. 4. 2024