Útvar hlavného kontrolóra PSK

Útvar hlavného kontrolóra Prešovského samosprávneho kraja

 Hlavný kontrolór PSK:PhDr. Marcel Novotný, PhD.
Telefón:051 / 70 81 251
Fax: 051 / 77 13 070
E-mail: 
  
Adresa:

Prešovský samosprávny kraj
Útvar hlavného kontrolóra
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Útvar hlavného kontrolóra (ÚHK) PSK začal svoju činnosť dňom 1. apríla 2002. 

Kontrola v samospráve VÚC je nevyhnutnou súčasťou rozhodovacích procesov zameraná na objektívne zistenia a sústavné hodnotenia procesov v rámci samosprávneho kraja s cieľom prispieť k jeho rozvoju, posilniť plnenie jeho úloh vo vzťahu navonok, k okoliu aj do jeho vnútra.

Cieľom kontroly v PSK ako neoddeliteľnej súčasti komplexného riadiaceho procesu je získavanie informácií na rozhodovanie ako aj kritické posúdenie stavu vecí a odstránenie nedostatkov, ktoré negatívne ovplyvňujú celkový výkon a plnenie poslania a úloh Prešovského samosprávneho kraja.

Hlavné ciele ÚHK PSK v nadväznosti na poslanie a úlohy kontroly v samosprávnom kraji sú:

  • zabezpečiť hospodárny, efektívny a účinný výkon funkcií samosprávneho kraja,
  • skvalitnenie riadiacich procesov s cieľom zabrániť opakovaniu negatívnych javov,
  • zabezpečiť minimalizáciu zdrojov použitých na plnenie úloh samosprávneho kraja,
  • dodržiavanie právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami,
  • včasné a spoľahlivé informovanie predsedu a Zastupiteľstvo PSK o postupe dosahovania stanovených cieľov a úloh PSK, o hospodárení a nakladaní s majetkom, o vykonávaných finančných operáciách a o ich preukaznom účtovnom spracovaní za účelom operatívneho usmerňovania činností samosprávneho kraja,
  • operatívne usmerňovanie činností samosprávneho kraja.

Hlavný kontrolór PSK

Dňa 13. júna 2022 na 38. riadnom zasadnutí Zastupiteľstva PSK bol  v súlade § 19 so zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve VÚC, a schváleným Organizačným poriadkom Prešovského samosprávneho kraja  zvolený do funkcie hlavného kontrolóra PSK PhDr. Marcel Novotný.

Doterajší hlavní kontrolóri PSK

  • Ing. Miroslav Mikloš, Prešov (od 20.02.2020 – 16.4.2022)
  • Ing. Jozef Hudák, Stropkov (20.02.2014 – 19.02.2020)
  • Ing. Ján Majda, Svidník (01.04.2008 – 19.02.2014)
  • Ing. Vladimír Fedorko, Raslavice (01.04.2002 – 31.03.2008)

Príjem hlavného kontrolóra

Aktuálne 

Publikované: 4. 4. 2022

Aktualizované: 1. 6. 2023