Stanoviská

Stanoviská k územným plánom a územnoplánovacím podkladom

Pre zabezpečenie uplatňovania záväznej časti schváleného Územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja v znení neskorších zmien a doplnkov Prešovský samosprávny kraj, ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. 2 zákona Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, vydal k prípravným prácam, zadaniam, konceptom a návrhom územnoplánovacích dokumentácii, ich zmenám a doplnkom, ako aj ku urbanistickým štúdiám, územným generelom a územným prognózam, t.j. územnoplánovacím podkladom, nasledovné stanoviská:

 

Stanoviská v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie

V rámci verejného posudzovania predpokladaných vplyvov strategických dokumentov a navrhovaných činností na životné prostredie podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, vydal Prešovský samosprávny kraj ako dotknutý orgán podľa § 3 písm. m) uvedeného zákona nasledovné stanoviská:

 

Publikované: 23. 5. 2018

Aktualizované: 27. 1. 2023