SO pre IROP PSK

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prešovského samosprávneho kraja

foto Štefan Pavlík poverený vedením SO pre IROP

Vedúci odboru:  

 

Telefón:

Fax:

E-mail:

Adresa:

 Mgr. Štefan Pavlík

 

051/ 70 81 151

 

stefan.pavlik@psk.sk

Prešovský samosprávny kraj
Odbor SO pre IROP PSK

Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Prešovský samosprávny kraj predstavujúci územnú jednotku NUTS 3 vykonáva v programovom období 2014-2020 na základe Uznesenia vlády SR č. 232/2014 zo dňa 14. mája 2014 , v súlade s § 8 ods. 1 zákona o príspevku z EŠIF úlohy Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP).

V zmysle uvedenej zmluvy je SO pre IROP – Prešovského samosprávneho kraja zodpovedné najmä za prípravu a aktualizáciu RIÚS, prípravu príslušných častí riadiacej dokumentácie RIÚS, posudzovanie projektových zámerov RIÚS a implementáciu projektov RIÚS vrátane projektov IÚSMO.

SO pre IROP je samostatná organizačná zložka v zodpovednosti predsedu Prešovského samosprávneho kraja. 

IROP (Integrovaný regionálny operačný program) 2014 – 2020

Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP“) predstavuje programový dokument SR pre programové obdobie 2014 – 2020, ktorý bol schválený Európskou komisiou dňa 18. decembra 2014.

Dokumenty na stiahnutie

 

 

Aktuálne

Publikované: 23. 9. 2016

Aktualizované: 27. 1. 2023