Prijímacie konanie

Informácie o prijímacom konaní na stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK

V zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja je 75 stredných škôl, ktoré ponúkajú pre deviatakov dostatok miest.

Pri prijímaní žiakov na štúdiu na stredných školách riaditelia škôl postupujú v súlade so zákonom o výchove a vzdelávaní, tzv. školským zákonom a podľa harmonogramu prijímacích skúšok. Kritériá prijímacieho konania a ostatné dôležité informácie zverejňujú školy na svojich webových sídlach.

Archív

Informácie z predchádzajúcich rokov nájdete v archíve.

 

Publikované: 20. 3. 2017

Aktualizované: 27. 1. 2023