Počty voľných miest na SŠ v PSK

Voľné miesta na stredných školách v Prešovskom samosprávnom kraji

Počty miest po 1. kole prijímacích skúšok

V zmysle § 9 ods. (10 ) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení samosprávny kraj zverejňuje zoznamy voľných miest v stredných školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti po jednotlivých termínoch prijímacieho konania v príslušnom školskom roku.

Ide o počty voľných miest podľa jednotlivých odborov, ktoré školy ponúkli v prijímacom konaní na základe VZN PSK (počty tried)súhlasu zriaďovateľa (počty žiakov v triede).

Informácie sú prioritne určené – pre žiakov ZŠ a ich zákonných zástupcov, v prípade nadstavbového, pomaturitného a vyššieho odborného štúdia aj pre verejnosť.

Zoznam voľných miest na stredných školách

 

Archív

formát PDF  Zoznam voľných miest na SŠ v PSK po 1. kole prijímacích skúšok v šk. r. 2015/2016 – PDF (18 kB)

Publikované: 16. 3. 2017

Aktualizované: 27. 1. 2023