Školstvo a šport

Vzdelávanie

dekoračný obrázok

 

Od 1. júla 2002 prevzal Prešovský samosprávny kraj (PSK) kompetencie v oblasti vzdelávania.

PSK má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 73 stredných škôl, 2 jazykové školy, 1 školu v prírode a 1 školský internát.

 

Od 1. januára 2008 prevzal PSK aj financovanie neštátnych základných umeleckých škôl a neštátnych školských zariadení.

Výkon kompetencií v oblasti vzdelávania zabezpečuje PSK prostredníctvom odboru školstva PSK.

Kompetencie odboru školstva PSK

Kompetencie podľa zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  • zriaďovanie a zrušovanie škôl a školských zariadení pri prenesenom výkone štátnej správy – stredné školy, strediská praktického vyučovania,
  • zriaďovanie a zrušovanie škôl a školských zariadení pri výkone samosprávy – základné umelecké školy, jazykové školy (okrem jazykových škôl pri základných školách), školské internáty, zariadenia školského stravovania, školské hospodárstva a strediská odbornej praxe, strediská služieb škole, školy v prírode, centrá voľného času s územnou pôsobnosťou samosprávneho kraja, školské strediská záujmovej činnosti,
  • vytváranie podmienok na výchovu a vzdelávanie a na plnenie povinnej školskej dochádzky v stredných školách, podmienky na zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, detí a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom v školách a v školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom,
  • vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy,
  • na náklady spojené s preneseným výkonom štátnej správy poskytuje štát samosprávnemu kraju finančné prostriedky prostredníctvom krajského školského úradu. Výška týchto prostriedkov sa odvodzuje od počtu žiakov v školách, ktorých je PSK zriaďovateľom.

Šport

Prešovský samosprávny kraji si uvedomuje význam a dosah športu, preto si vysoko vážime prácu trénerov, športových funkcionárov, stoviek či tisícok obetavých zanietencov športu. Oceňujeme dosiahnuté výsledky športovcov, tešíme sa z dosiahnutých výsledkov, otvárame brány našich športovísk v školách pre športové aktivity všetkých spoluobčanov. Čítaj viac 

Súvisiace odkazy

KamPO zakladnej skole 
Banner - Už vieš čo študovať? Prehľad odborov a stredných škôl v PSK

 

Publikované: 28. 7. 2021

Aktualizované: 27. 1. 2023