RIUS PSK 2014 - 2020

Regionálna integrovaná územná stratégia Prešovského kraja na roky 2014-2020

Regionálna integrovaná územná stratégia Prešovského kraja na roky 2014 – 2020 (RIÚS PSK) je spracovaná za účelom koordinovanej, vecne a časovo zosúladenej implementácie Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) na území Prešovského kraja a dosiahnutie komplementarity a synergie s ostatnými OP. Ide o plánovací nástroj umožňujúci účasť relevantných partnerov pre uplatnenie princípu integrovaného prístupu k územnému rozvoju v kraji. RIÚS je aplikáciou integrovaných územných investícií v zmysle nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) na roky 2014 – 2020.

RIÚS predstavuje strednodobý plánovací dokument, ktorého cieľom je zabezpečiť podmienky pre účinné využitie finančných prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov, štátneho rozpočtu a ostatných finančných zdrojov prijímateľov počas programového obdobia politiky súdržnosti EÚ 2014 – 2020. Integrovaná územná stratégia vychádza z nasledovných princípov.

RIÚS ako verejná stratégia:

  • je spracovaná a realizovaná transparentne a objektívne formou partnerstva a viacúrovňového riadenia.
  • je založená na odbornej analýze, dôkazoch, hodnotení predpokladov a porovnaní a  tvorí podklad pre informované a zodpovedné rozhodovanie zúčastnených aktérov.
  • je zameraná na riešenie konkrétnych významných problémov, potrieb a výziev územia.
  • vychádza z integrovaného prístupu, kde jeho nositeľom je partnerstvo v konkrétnom území zabezpečujúce horizontálnu i vertikálnu koordináciu.
  • rešpektuje zásady projektového riadenia vrátane systému priebežného hodnotenia a monitorovania s dôrazom na výsledky a dopad realizovaných intervencií

RIÚS vychádza zo stratégie a cieľov Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, pričom jej ambíciou bude nasmerovať investičné priority do konkrétneho územia, ktoré má najvyšší rozvojový potenciál pre danú prioritu a stane sa motorom ďalšieho rastu s dopadom na čo najširší okruh obyvateľov.

Podrobnejšie informácie nájdete na uvedených odkazoch:

Hlavný dokument RIÚS PK 2014 – 2020

Aktuálne informácie, oznamy  

 

 

Publikované: 12. 8. 2016

Aktualizované: 27. 1. 2023