Povolenia prevádzkovej dráhy

Povolenia na prevádzkovanie dráhy na území PSK

V zmysle zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o dráhach) sú za dráhy považované koľajové dráhy, trolejbusové dráhy a lanové dráhy.

V tejto súvislosti podľa § 29 ods. 2, 68 zákona o dráhach Prešovský samosprávny kraj (ďalej len PSK) vydáva povolenia na prevádzkovanie trolejbusovej dráhy vrátane zmien alebo zrušuje vydané povolenia.

Prevádzkovateľom dráhy môže byť ten, kto má platné povolenie regulačného orgánu na prevádzkovanie dráhy alebo má uzatvorenú zmluvu o prevádzkovaní dráhy s vlastníkom dráhy, ak sám nie je vlastníkom dráhy alebo zamestnáva na prevádzkovanie dráhy osoby, ktoré majú odbornú spôsobilosť, zdravotnú spôsobilosť a psychickú spôsobilosť na výkon práce. 

Lehota na vybavenie je do 30 dní od začatia konania, vo zvlášť zložitých prípadoch do 60 dní. Ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani do 60 dní, môže ju primerane predĺžiť odvolací orgán.

Na toto konanie sa podľa § 50 ods. 4 písm. b) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, t. j. zákon 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Za vydanie povolenia na prevádzkovanie trolejbusovej dráhy a siete tejto dráhy, vykonanie zmeny vo vydanom povolení podanie a za vydanie druhého povolenia sú účtované poplatky v zmysle zákona o správnom konaní a sadzobníka.

Žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie trolejbusovej dráhy a siete tejto dráhy (vrátane vydania druhého povolenia) a o vykonanie zmeny vo vydanom povolení je možné podať

Publikované: 7. 7. 2016

Aktualizované: 13. 3. 2023