Plán udržateľnej mobility

Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja (PUM PSK)

Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja (ďalej aj „PUM PSK“) je strategicky dokument, ktorý na základe analýz existujúceho stavu a trendov vývoja definuje budúce potreby Prešovského samosprávneho kraja v oblasti dopravnej infraštruktúry pre obdobie 2025, 2030, 2040 a 2050. Predstavuje komplexný strategicky dokument, ktorým sa vymedzujú základné strednodobé a dlhodobé ciele v oblasti rozvoja dopravnej infraštruktúry, stanovujú sa priority rozvoja a identifikujú sa opatrenia a zdroje na ich dosiahnutie.

PUM PSK je strategický dokument v oblasti dopravy, určený na  uspokojovanie potrieb mobility osôb a firiem v mestách, regiónoch a území v rámci samosprávneho kraja a jeho okolia.
Jeho účelom je zlepšenie kvality života občanov Prešovského samosprávneho kraja, ktorý zohľadňuje zásady integrácie a participácie.

Strategický dokument PUM PSK je realizovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020 (ďalej len „IROP“) v rámci oblasti Doprava, Prioritná os 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch,  Špecifický cieľ 1.2.1. Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.

Ciele PUM PSK

  • aktualizácia reálnych trendov dopravných charakteristík,
  • vytvorenie základu pre ďalší územný rozvoj z hľadiska dopravy,
  • návrh efektívneho a udržateľného dopravného systému.

Dokument PUM PSK

  1. Zber údajov
  2. Prieskumy
  3. Dopravné modelovanie
  4. Analýzy
  5. Návrhová časť
  6. Strategické environmentálne hodnotenie (SEA)
  7. Plán implementácie a monitorovania Plánu udržateľnej mobility

Publikované: 17. 12. 2020

Aktualizované: 13. 3. 2023