Plán dopravnej obslužnosti PSK

Plán dopravnej obslužnosti Prešovského samosprávneho kraja (PDO PSK)

Na zabezpečenie dopravnej obslužnosti územia Prešovský samosprávny kraj (ďalej ako „objednávateľ“) zostavuje plán dopravnej obslužnosti (ďalej ako „PDO“) a uzatvára s dopravcami zmluvu o službách vo verejnom záujme. Pri zostavovaní PDO objednávateľ berie do úvahy oprávnené požiadavky verejnosti, aktuálne prevádzkované železničné, autobusové spoje, ich prepravnú kapacitu a ďalšie kapacitné možnosti dopravcov, technický stav železničnej a cestnej infraštruktúry, kapacitné možnosti súbežnej železničnej a mestskej dráhovej dopravy, hospodárny a finančný dopad na verejný rozpočet, z ktorého je služba vo verejnom záujme hradená.

Pri zostavovaní PDO objednávateľ spolupracuje s Ministerstvom dopravy Slovenskej Republiky, ako objednávateľom dopravných služieb vnútroštátnej diaľkovej sa regionálnej železničnej dopravy, na zosúladení prevádzkových a kapacitných možností železničnej a  prímestskej autobusovej doprave s prihliadnutím na to, že železničná doprava bude nosným prvkom.

Plán dopravnej obslužnosti Prešovského samosprávneho kraja (ďalej ako „PDO PSK“) ponúka efektívne a hospodárne riešenia dopravnej obslužnosti územia. Cieľom racionálneho prevádzkovania pravidelnej dopravy je minimalizovať súbežné spoje jednotlivých druhov dopráv, vytvorenie funkčnej nadväznosti mestskej hromadnej, prímestskej autobusovej a železničnej dopravy a budovanie integrovaného dopravného systému.

Ciele PDO PSK

  • koordinácia a zabezpečenie nadväznosti všetkých druhov dopráv,
  • zostavovanie optimálneho grafikonu vlakovej dopravy a cestovných poriadkov prímestskej autobusovej a mestskej hromadnej dopravy
  • zvyšovanie kvality prepravy
  • skrátenie prepravného času
  • modernizácia súčasných dopravných systémov,
  • výstavba nových dopravných systémov
  • zlepšovanie životného prostredia

Dokumenty na stiahnutie

formát PDF PDO PSK 1. časť – PDF (7,88 MB)

formát PDF PDO PSK 2. časť  – PDF (10,78 MB)

Publikované: 28. 7. 2021

Aktualizované: 13. 3. 2023