Doprava v Prešovskom kraji

Verejná autobusová doprava 

Od 1. januára 2004 prevzal Prešovský samosprávny kraj (PSK) kompetencie v oblasti cestnej dopravy.                         

Kompetencie 

PSK zabezpečuje autobusovým dopravcom v kraji vyrovnávanie strát z poskytovania služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave.

V rámci svojich kompetencií

dekoračný obrázokOd 1. januára 2015 agendu dane z motorových vozidiel spravuje a vybavuje Daňový úrad SR, konkrétne miestne príslušné daňové úrady.

Prešovský samosprávny kraj zabezpečuje výkon originálnej kompetencie ako aj prenesený výkon štátnej správy prostredníctvom odboru dopravy oddelenia osobnej dopravy a prostredníctvom Správy a údržby ciest PSK a jeho oblastí a to na úsekoch cestnej dopravy, dráh a pozemných komunikácií.

Cesty 2. a 3. triedy

Od 1. januára 2004 prevzal PSK do svojej správy komunikácie 2. a 3. triedy. Na území PSK sa nachádza 2484 kilometrov ciest 2. a 3. triedy. Ich správu zabezpečuje PSK prostredníctvom vlastnej organizácie – Správa a údržba ciest PSK.

Počasie na cestách v Prešovskom samosprávnom kraji

Počasie v PSK - Aplikácia pre zariadenia iPad Počasie v PSK - Aplikácia pre zariadenia Android
Aplikácia pre zariadenia iOS (iPhone)Aplikácia pre zariadenia Android

Cestovné poriadky a tarifné podmienky

Integrovaný dopravný systém

Uznesením Zastupiteľstva uznesením Zastupiteľstva PSK č. 284/2019 zo dňa 26. augusta a uznesením Zastupiteľstva KSK č. 253/2019 zo dňa 26. augusta 2019 a 2019 bolo schválené založenie obchodnej spoločnosti IDS Východ, s.r.o., nezávislého organizátora integrovaného dopravného systému Prešovského kraja a Košického kraja, ktorej spoločníkmi sú Košický samosprávny kraj a Prešovský samosprávny kraj.

Obchodná spoločnosť IDS Východ, s.r.o. bola založená predovšetkým za účelom organizovania systému verejnej osobnej dopravy po dopravnej aj tarifnej stránke, na zabezpečenie dopravnej obsluhy vo verejnom záujme, prípravy podkladov pre uzatváranie zmlúv o dopravných službách vo verejnom záujme s dopravcami, kontroly plnenia zmlúv o dopravných službách vo verejnom záujme medzi objednávateľmi a dopravcami, koordinácie činností jednotlivých účastníkov IDS v záujme efektívneho budovania, rozvoja a prevádzkovania IDS a zabezpečovanie dostatočnej mobility obyvateľstva v zmysle zmlúv o dopravných službách vo verejnom záujme, a to najmä pri dochádzke do škôl a zamestnaní a návrhu integrovaných cestovných poriadkov na území východného Slovenska.

Webstránka: www.idsvychod.sk

Autobusová doprava

V PSK zabezpečujú túto dopravu štyria dopravcovia:

Publikované: 27. 1. 2022

Aktualizované: 13. 3. 2023