Kalendár samosprávy PSK

9. júl 2020

Krajské múzeum v Prešove

 • organizátor: Krajské múzeum v Prešove, Kaštieľ a archeopark Hanušovce nad Topľou, Prešovský samosprávny kraj
 • začiatok podujatia: 9:00 h 
 • bližšie informácie: www.tripolitana.sk

O podujatí

 1. workshop tradičné stavebné techniky (Podujatie podporilo Ministerstvo kultúry)

Plagát

 

Zabudnuté stavebné techniky - Krajské múzeum v Prešove - Kaštieľ a archeopark Hanušovce nad Topľou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasadnutia komisií zastupiteľstva 

Komisie pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja

V zmysle § 20 zákona 302/2001 o samosprávnych krajoch  komisie zriaďuje zastupiteľstvo kraja, ktoré zároveň určuje úlohy a spôsob rokovania komisií.

Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených zastupiteľstvom. Poslanci musia tvoriť viac ako polovicu členov komisie; predsedom komisie je poslanec. Na posúdenie odborných otázok môžu komisie prizývať odborníkov z praxe.

Komisie sa schádzajú podľa potreby, spravidla však raz za mesiac

Na stránkach jednotlivých komisií sú zverejnené – pozvánky na rokovania komisií, uznesenia, zápisnice (od roku 2020) z rokovaní komisií a dochádzka členov komisie.

Na stiahnutie:

Komisie pri Z PSK 2017 – 2022

Zastupiteľstvo PSK na 2. zasadnutí Zastupiteľstva PSK dňa 29.1.2018 Uznesením č. 5/2018 (PDF, 55 kB) prerokovalo, schválilo a zriadilo tieto komisie:

Zasadnutia komisií zastupiteľstva 

Komisie pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja

V zmysle § 20 zákona 302/2001 o samosprávnych krajoch  komisie zriaďuje zastupiteľstvo kraja, ktoré zároveň určuje úlohy a spôsob rokovania komisií.

Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených zastupiteľstvom. Poslanci musia tvoriť viac ako polovicu členov komisie; predsedom komisie je poslanec. Na posúdenie odborných otázok môžu komisie prizývať odborníkov z praxe.

Komisie sa schádzajú podľa potreby, spravidla však raz za mesiac

Na stránkach jednotlivých komisií sú zverejnené – pozvánky na rokovania komisií, uznesenia, zápisnice (od roku 2020) z rokovaní komisií a dochádzka členov komisie.

Na stiahnutie:

Komisie pri Z PSK 2017 – 2022

Zastupiteľstvo PSK na 2. zasadnutí Zastupiteľstva PSK dňa 29.1.2018 Uznesením č. 5/2018 (PDF, 55 kB) prerokovalo, schválilo a zriadilo tieto komisie:


Archív komisií


Archív komisií

Termín zasadnutia: 14.02.2014 o 11,00 hod.

Miesto konania: Podtatranské múzeum v Poprade, Vajanského 72

Program

 1. Otvorenie.
 2. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia, schválenie programu, určenie overovateľov uznesenia a zápisnice.
 3. Výberové konanie na miesto riaditeľa ĽOS v Starej Ľubvni – informácia.
 4. Návrh na predloženie žiadosti o NFP v rámci ROP – informácia.
 5. Prehliadka Podtatranského múzea a Podtatranskej knižnice v Poprade.
 6. Otvorenie novej expozície v Tatranskej galérii v Poprade. 
 7. Rôzne
 8. Záver 

 

Mgr. Emil Chlapeček, v.r.
predseda Komisie kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK

 

Mgr. Eva Arvayová, v.r.
sekretár komisie

Pozvánka

Termín zasadnutia: 3. jún 2019 o 13:00 hod.
Miesto konania: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, Prešov – zasadacia miestnosť 2. poschodie

Program

 1. Otvorenie
 2. Plán verejného obstarávania v podmienkach SÚC PSK
 3. Zoznam investícií v roku 2019 po okresoch
 4. Informácia o stave projektov EÚ (IROP, INTERREG V-A, ENI), schválenie finančných prostriedkov v rámci spolufinancovania IROP po aktualizovaní projektových dokumentácií na realizácie stavieb
 5. Vyhodnotenie zimnej údržby ciest 2018/2019
 6. Mostný program na obdobie 2020 – 2025
 7. Stav pripravenosti programu ciest na obdobie 2020 – 2025
 8. Rôzne
 9. Záver

 

 

Ing. arch. Zita Pleštinská
predsedníčka komisie

 

Ing. Alexander Galajda
sekretár komisie

Zloženie komisie, kontakty

Zloženie Komisie dopravy pri Zastupiteľstve PSK
Funkcia  Meno a priezvisko  E-mail 
Predseda:

Ján Hirčko

 
Podpredseda:

Ing. Vladimír Jánošík

 
Sekretár:

Ing. Alexander Galajda

 
Členovia – poslanci:

Ing. Vladislav Bašista

 
 

Pavol Ceľuch

 
 

MUDr. Štefan Harčarufka

 
 

Ján Holinka

 
 

Peter Kandráč

 
 

Ing. Dušan Lukáč

 
Členovia – neposlanci:    
     
     

Zasadnutia komisií zastupiteľstva  

Rok 2023

1. zasadnutie (01.2023)

pozvánka, Uznesenie 1/2022 (PDF xx kB), Zápisnica 1/2023 (PDF xxkB), dochádzka

 

Termín zasadnutia: 23. 01. 2014 o 13,00 hod.

Miesto konania: Malá zasadačka Úradu PSK (2. podlažie), Námestie mieru 2, Prešov

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia PSK č. xx/2014, ktorým sa ruší Školský internát, Baštová 21, Prešov ako súčasť Hotelovej akadémie, Baštová 32, Prešov
 4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia PSK č. xx/2014, ktorým sa mení VZN PSK č. 35/2013, ktorým sa určuje počet tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja pre prijímacie konanie v školskom roku 2014/2015
 5. Návrh Plánu zasadnutí Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK na rok 2014
 6. Rôzne
 7. Záver

 

PhDr. Marián Damankoš, PhD., v.r.
predseda Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK

Ing. Karol Lacko, PhD., v.r.
sekretár komisie

Termín zasadnutia:
Miesto konania: v malej zasadačke Úradu Prešovského samosprávneho kraja (2.poschodie), Námestie mieru 2, Prešov

Program

 1.  

 

 

Ing. Holíková Mária, Phd., v. r.
sekretár komisie

Ing. Molčan Peter, v. r.
sekretár komisie predseda komisie finančnej pri Zastupiteľstve PSK

 

Táto komisia zasadá len vo výnimočných  prípadoch.

Pozvánka

V zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  

18. rokovanie   Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri ZPSK pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční

Termín zasadnutia:

24. 03. 2022 o 13:00 hod.

Miesto konania:

na Úrade Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, v zasadacej miestnosti na l. poschodí

Program

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Informácia aktuálnom stave podávania Oznámení
 4. Diskusia
 5. Záver

Z dôvodu závažnosti prerokovanej problematiky je účasť všetkých členov komisie potrebná.

v. r. Pavol Ceľuch
predseda komisie

v. r. PhDr. Gabriela Petrová, PhD.
sekretárka komisie

Dňa 27.01.2014 o 13:00 hod.
sa uskutoční 1. zasadnutie Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu.
Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Nám. mieru 2, Prešov, v  zasadacej miestnosti Odboru regionálneho rozvoja na 4. poschodí.

Program

 1. Otvorenie
 2. Návrh overovateľa zápisnice a uznesenia.
 3. Kontrola uznesenia č.24/2013 zo dňa 03.10.2013.
 4. Informatívna správa o Nórskom finančnom mechanizme.
 5. Diskusia
 6. Rôzne
 7. Záver

Michal Sýkora, v.r.
Predseda komisie

Ing. František Barnáš
sekretár komisie

Termín zasadnutia: 29. januára 2014 (streda) o 10.00 hod.
Miesto konania: kancelária vedúcej Odboru sociálneho Úradu PSK, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov (budova Strednej priemyselnej školy strojníckej)  

Program

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Návrh na rozdelenie finančného príspevku na rok 2014 pre subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle VZN PSK č.20/2010
 4. Rôzne
 5. Návrh na uznesenie
 6. Záver

 

Ing. Andrea Turčanová, v.r. 
predsedníčka komisie sociálnej pri Zastupiteľstve PSK

PhDr. Margita Poptrajanovski, v.r.
sekretár komisie 

 

Termín zasadnutia: 17. marca 2014 o 13.00 hod.

Miesto konania: malá zasadačka – 2. poschodie, Námestie mieru 2, Prešov

Program zasadnutia: 

 1. Otvorenie
 2. Majetkové prevody
  2.1 Budúce odplatné zriadenie vecného bremena v k. ú. Vyšný Žipov na pozemku vo vlastníctve PSK v správe SÚC PSK v prospech oprávneného – Obec Vyšný Žipov
  2.2 Zriadenie vecného bremena v k. ú. Sabinov na pozemku vo vlastníctve PSK v správe – Gymnázium Antona Prídavka v prospech oprávneného – FIBERCON s.r.o.
  2.3 Zriadenie vecného bremena v k. ú. Bardejov na pozemku vo vlastníctve PSK v správe SÚC PSK v prospech oprávneného – BIOENERGY BARDEJOV s.r.o.
  2.4 Zriadenie vecného bremena v k. ú. Matejovce na pozemku vo vlastníctve PSK v správe – Stredná odborná škola elektrotechnická, Poprad – Matejovce v prospech oprávneného – Mesto Poprad
  2.5 NÁVRH NA ZMENU UZNESENIA Z 25. ZASADNUTIA ZASTUPITEĽSTVA PSK č. 514/2013 zo dňa 11.06.2013 (O.V.S. – stavba olejové hospodárstvo a pozemky, k. ú. Bardejov – zmena podmienok)
  2.6 Prevod pozemku pod chodníkom v k. ú. Tovarné v správe Správy a údržby ciest PSK do vlastníctva kupujúceho – Obec Tovarné z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
  2.7 Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže – kaštieľ a pozemok v správe Krajského múzea v Prešove v obci Svinia
  2.8 Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže – pozemky v k.ú. Orkucany
  2.9 Prevod pozemku v k. ú. Orkucany do vlastníctva kupujúceho – Bibiány Miščíkovej a Mariána Matľáka dôvodu hodného osobitného zreteľa
 3. Prenájom majetku
  3.1 Nájom nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v správe Strednej umeleckej školy, Vodárenská 3, Prešov do nájmu nájomcu – Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom
 4. Rôzne
 5. Záver

 

PhDr. Vladimír Ledecký, v.r.
predseda Komisie pre správu majetku pri Zastupiteľstve PSK

Ing. Štefan Matejčík, v. r.
sekretár Komisie pre správu majetku pri Zastupiteľstve PSK

 

Termín zasadnutia: 12.03.2014 o 14.00 hod.

Miesto konania: Domov mládeže, A. Duchnoviča, Sabinovská 2, Prešov (SPŠ – strojnícka)

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Činnosť odboru zdravotníctva PSK (vedúci OZ PSK a LSK MUDr. Július Zbyňovský, MPH
 4. Informácia o evidovaní a prešetrovaní sťažnosti za rok 2013 odborom zdravotníctva PSK (vedúci OZ PSK a LSK MUDr. Július Zbyňovský, MPH
 5. Rôzne
 6. Záver

 

MUDr. Peter Bizovský, MPH, v. r.
predseda zdravotníckej komisie Z PSK

Zasadnutia v roku 2021

Uskutočnené zasadnutia

Termín zasadnutia: 20.03.2014 o 13:00 hod.

Miesto konania: na úrade Prešovského samosprávneho kraja, Nám. mieru 2, Prešov (v malej zasadacej miestnosti na 2. poschodí)

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba overovateľa zápisnice a uznesenia
 3. Informácia o stave obstarávania Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja
 4. Informácia o stave obstarávania doplnku a zmeny Územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja pre územie bývalého Vojenského obvodu Javorina
 5. Návrh harmonogramu zasadnutí komisie územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia na rok 2014
 6. Vyhodnotenie plnenia uznesení z roku 2013
 7. Rôzne
 8. Záver

 

Pavel Hudaček
predseda Komisie ÚPaŽP pri Zastupiteľstve PSK

Ing. František Barnáš
sekretár komisie

 

Plán technických odstávok

Počas uvedených termínov sú plánované technické odstávky ústredného portálu www.slovensko.sk  alebo portálu PSK. Z uvedeného dôvodu nebudú funkčné elektronické služby. Ďakujeme za pochopenie.

Technické odstávky portálu www.po-kraj.sk (www.psk.sk )

Termíny odstávky portálu www.po-kraj.sk (www.psk.sk ) 2022
Dátum Začiatok Koniec Plánované aktivity
6.5.2022 16:00 16:15

plánovaná technická odstávka portálu PSK – bez možnosti prihlasovať sa na portál ÚPVS a využívať jeho služby, nedostupnosť elektronických služieb  

11.4.2022 15:30 16:00 plánovaná technická odstávka portálu PSK – bez možnosti prihlasovať sa na portál ÚPVS a využívať jeho služby, nedostupnosť elektronických služieb  
Termíny odstávky portálu www.po-kraj.sk (www.psk.sk ) 2021
Dátum Začiatok Koniec Plánované aktivity
18.9.2021 – 19.9.2021 18.9. od 7:30 do 20.8.  do 8.00 Plánovaná technická odstávka. 
12.08.2021 21:00 22:00 Plánovaná technická odstávka. Odhadovaná doba nedostupnosti je 30min. 
30.06.2021 16:00 18:00

Plánovaná odstávka, nedostupnosť webového portálu a eslužieb PSK-  z dôvodu nasadenia SQL 2012 Securit.

31.05.2021 16:00 h 16:30 h

plánovaná technická odstávka portálu PSK – bez možnosti prihlasovať sa na portál ÚPVS a využívať jeho služby, nedostupnosť elektronických služieb – plánovaná aktualizácia 

       

Technické odstávky ústredného portálu www.slovensko.sk

Termíny plánovaných technických odstávok na rok 2021
Dátum                                 Začiatok Koniec             Plánované aktivity                                                                                                                                                 
08. 12. 2021 – 
09. 12. 2021
22.00 h.  4.00 h.  Pravidelná plánovaná technická odstávka
10. 11. 2021 –
11. 11. 2021 
22.00 h.  4.00 h.  Pravidelná plánovaná technická odstávka
13. 10. 2021 –
14. 10. 2021
 22.00 h.  4.00 h.  Pravidelná plánovaná technická odstávka
08. 09. 2021 –
09. 09. 2021 
 22.00 h.  4.00 h.  Pravidelná plánovaná technická odstávka
11. 08. 2021 –
12. 08. 2021
 22.00 h.  4.00 h.  Pravidelná plánovaná technická odstávka
14. 07. 2021 –
15. 07. 2021
 22.00 h.  4.00 h.  Pravidelná plánovaná technická odstávka
09. 06. 2021 –
10. 06. 2021
 22.00 h.  4.00 h.  

ÚPVS

 • Modul MEP – validácia SEPA, STS v tokenoch
 • Modul CEP – nová verzia KEP
 • PK – Môj profil
 • Modul MDU – manifesty
 • Modul CUET – optimalizácia
 • Modul G2G – Message store, G2G Biztalk
 • Modul Číselníky – pridanie error kódu
 • Modul eDesk – optimalizácia
 • Modul IAM – drobné úpravy
 • Modul OST – COS objekty
12. 05. 2021 –
13. 05. 2021
 22.00 h.  4.00 h.  ÚPVS
 • Modul CEP – Release a optimalizácia
 • Modul PK –  Úpravy
 • Modul Antivirus – Úpravy
 • Modul Auditlog – Optimalizácia
 • Modul eDesk – Aktualizácia
 • Modul IAM – Úpravy a optimalizácia

eDOV

 • Modul Otvrená vláda – Úpravy
14. 04. 2021 –
15. 04. 2021
 22.00 h.  4.00 h.

 ÚPVS

 • Modul MEP – Release novej verzie
 • Modul CEP – Release a optimalizácia
 • Modul MED _ED – Úpravy
 • Modul CUET – Úpravy a optimalizácia
 • Modul G2G  – Aktualizácia a Konfigurácia
 • Modul eDesk – Optimalizácia a úpravy
 • Modul eDOV – Úpravy a aktualizácia
 • Modul PK –  Úpravy
 • Modul MDURZ – Release novej verzie
 20. 03. 2021  8.00 h.  14.00 h.

Mimoriadne technické práce (pozastavenie spracovania správ)

 • Biztalk DB
10. 03. 2021 –
11. 03. 2021
 22.00 h.  4.00 h.

 ÚPVS

 • Modul MEP – Release
 • Modul PK – Aktualizácia
 • Modul MDURZ – Release novej verzie
 • Modul CUET – Úpravy a optimalizácia
 • Modul G2G  – Úpravy a optimalizácia
 • Antivírus – Úprava aktualizácie
 • Modul IAM – Úpravy
 • Modul CEP – Release a optimalizácia
10. 02. 2021 –
11. 02. 2021
 22.00 h.  4.00 h.  ÚPVS
 • Modul IAM – Optimalizácia a konfigurácia
 • Prihlasovacia stránka – Nová chybová hláška k eID
 • Modul eDesk – Aktualizácia
 • Modul MED _ED – Úpravy
 • Modul G2G – Aktualizácia a úpravy
 • Modul CEP – Release a optimalizácia
13. 01. 2021 –
14. 01. 2021
 22.00 h.  4.00 h.

ÚPVS

 • Modul IAM – Úpravy a doplnenie údajov CRAC
 • Prihlasovacia stránka – Aktualizácia
 • Modul CEP – Release a optimalizácia
 • Modul eDesk – Optimalizácia
 • Modul Auditlog – Aktualizácia
 • Modul MED _ED – Aktualizácia a optimalizácia
 • Modul eDOV – Úpravy

Poznámka

Uvedené informácie majú informatívny charakter a môžu byť priebežne aktualizované. Aktuálne informácie sú dostupné na stránke https://www.slovensko.sk/sk/oznamy/plan-odstavok.

Zloženie Komisie územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia pri Zastupiteľstve PSK
Funkcia  Meno a priezvisko  E-mail 
Predseda: PaedDr. Miroslav Benko, MBA

miroslavbenko@post.sk

Podpredseda: Michal Didik mike.didík@gmail.com
Sekretár: PaedDr. Martina Slivková, PhD., MBA martina.slivkova@psk.sk
Členovia – poslanci: PhDr. Michal Babin michal.babin@centrum.sk
  Pavel Hudáček pavel.hudacek@outlook.sk
  ng. Jozef Janiga, MBA. janiga.jozo@gmail.com
  MBA PhDr. Michal Kaliňák, PhD. miso.kalinak@gmail.com
  Bc. Milan Mazurek milan.mazurek@nrsr.sk
  Ing. Ondrej Mudry ondrej.mudry@gmail.com
Členovia – neposlanci:    
     
     
     
     

Zasadnutia komisií zastupiteľstva  

 

Publikované: 19. 9. 2022

Aktualizované: 27. 1. 2023