Prenájom nehnuteľného majetku - Ľubovnianske múzeum - hrad, Stará Ľubovňa

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Ľubovnianske múzeum – hrad, Zámocká 20, 064 01 Stará Ľubovňa

Predmet nájmu:

 • časť pozemku zapísaného na liste vlastníctva č. 2813, nachádzajúci sa na ul. Zámockej 22, 064 01 Stará Ľubovňa, parcelné číslo 4219, katastrálne územie Stará Ľubovňa

 • plocha sa nachádza v objekte hradu Ľubovňa – vstupný Barokový bastión

 • prenajímaná plocha: 2 m2

Podmienky:

 • využitie priestoru : poskytovanie služieb – poskytovanie internetových služieb

 • obdobie: od 1.5.2012 do do 31.12.2013

Spôsob nájmu:

 • priamy nájom

Kontakt:

 • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu: Balužinský Jozef, 0902 247 422, e-mail: kastelan@slnet.sk.

 • Žiadosti o prenájom pozemku v areáli hradu Ľubovňa s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov, ceny, účelu nájmu, doby nájmu požadujeme doručiť v zalepenej obálke s heslom “ Nájom – internetové služby – neotvárať „ do 31. 3. 2012 na adresu:

  Ľubovnianske múzeum – hrad
  Zámocká 20
  064 01 Stará Ľubovňa

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024