Prenájom nebytových priestorov – Stredná priemyselná škola v Snine

14. 08. 2014 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059/23, 069 01 Snina

 

Predmet nájmu, podmienky nájmu:

  • Časť nebytových priestorov budovy školy SPŠ v Snine, na ulici Partizánskej číslo 1059/23, v budove súpisné číslo 1059, na parcele číslo 404/7, zapísanej na LV č. 330, k. ú. Snina
  • Prenajímaná plocha: nebytové priestory o výmere 24 m2 v dielni B019 s príslušenstvom
  • Spôsob nájmu: priamy nájom
  • Doba nájmu: nájom na dobu neurčitú najskôr od 15.9.2014
  • Minimálna cena nájmu: trhové nájomné na základe prieskumu cien iných prenajímateľov, minimálne vo výške 20,- €/m2/rok . Prednosť má najvyššia cenová ponuka pri dodržaní účelu nájmu. 

    K nájomnému budú nájomcovi fakturované aj náklady za dodávané služby spojené s užívaním predmetu nájmu.

  • Účel nájmu: umiestnenie stroja CNC pre výrobu a na základe dohody aj odborný výcvik žiakov školy na tomto stroji.

Predkladanie ponúk:

  • Žiadosti o prenájom nebytového priestoru s uvedením Vašich identifikačných údajov, účelu nájmu, doby nájmu, navrhovanej ceny v €/m2/rok, požadujeme doručiť v zalepenej obálke označenej heslom – “ Nájom – časť dielne – neotvárať „ najneskôr do 2.9.2014, 12:00 na adresu:  

Stredná priemyselná škola
Partizánska 1058/23
069 01 Snina

Kontakt:

  • Bližšie informácie na t.č. 0944422444 – Ing. Snítil – zástupca riaditeľa školy

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke PSK od 14.8.2014 do 2.9.2014, 12:00.

V Prešove 14. 8. 2014

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024