Prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v správe SÚC PSK Prešov

10. 10. 2014 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje nájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

Prenajímateľ:

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja so sídlom Jesenná 14, 080 01 Prešov, IČO: 37 936 859, rozpočtová organizácia

Predmet nájmu:

  • nehnuteľný majetok – časť pozemku registra C KN parcelné číslo 462/15 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 x 0,016 m2 = 0,032 m2 zapísanej na liste vlastníctva č. 442 v obci Vysoké Tatry v katastrálnom území Starý Smokovec na ktorej sa nachádza pozemná komunikácia č. II/537 a to:

staničenie 49,910 km – informačná tabuľa 1 ks o ploche 0,32 m2
staničenie 50,100 km – informačná tabuľa 1 ks o ploche 0,32 m2

do nájmu nájomcu:

  • Horská záchranná služba, Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry, IČO: 37879693

za nižšie uvedených podmienok:

Výška nájomného za ročné nájomné aj za začatú časť roka:

  • 1 € / predmet nájmu / ročne

Účel nájmu:

  • umiestnenie 2 ks informačných tabúľ

Doba nájmu:

  • doba neurčitá odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy

za podmienky trvania právoplatnej výnimky z ochranného pásma cesty II/537 a ostatných zákonných povolení, ktoré si na vlastné náklady zabezpečí nájomca.

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

  • umiestnenie 2 ks informačný tabúľ označujúcich budovu štátnej organizácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR, ktorá v horských oblastiach organizuje a vykonáva záchrannú činnosť, transport a neodkladnú dopravu pri záchrane osôb najmä v súčinnosti s leteckou záchrannou zdravotnou službou

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 10.10.2014 do 28.10.2014, 10:00.

V Prešove 10. 10. 2014

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024