Prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - nebytové priestory v správe Strednej odbornej školy, Garbiarska 1, Kežmarok

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje nasledovné:

Prenajímateľ:

Stredná odborná škola, Garbiarska 1, 060 01 Kežmarok

Predmet nájmu:

  • nebytové priestory – vrátnica, klubovňa a vestibul školy o celkovej výmere 83,075 m2 v budove školy na Garbiarskej 1 v Kežmarku – budova súp.číslo 1466 na pozemku parc. č. KN C 1807, k.ú. Kežmarok, evidovanej v katastri nehnuteľností na LV č.2759

Účel nájmu:

  • využitie klubovne na záujmovú činnosť ubytovaných žiakov a využitie ostatných priestorov na zabezpečenie prístupu do priestorov súkromného školského internátu

Doba nájmu:

  • na dobu určitú od účinnosti zmluvy do 31.12.2016

Výška nájmu bez platieb za služby spojené s nájmom:

  • 801,67 €/ročne ( 9,65 €/m2/rok)

do nájmu nájomcu – Súkromný školský internát, Garbiarska 1, 060 01 Kežmarok, IČO: 17151996

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

  • Vstup do budovy školského internátu pre verejnosť nie je možný z iného vchodu a z toho dôvodu nie je možné ani prenajať predmetné nebytové priestory inému nájomcovi. Súkromný školský internát zabezpečuje ubytovanie a stravovanie pre žiakov stredných škôl v Kežmarku a kultúrno-výchovnú činnosť pre ubytovaných študentov.

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024