O.V.S. - Podnájom majetku - HOS, Rhodyho 6, Bardejov

6. 10. 2017 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

Ponuka na podnájom –  Hornošarišské osvetové stredisko

Prešovský samosprávny kraj ( ďalej len „PSK“)

v zmysle § 281 a násl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení

zverejňuje obchodnú verejnú súťaž (O.V.S.) na podávanie návrhov na uzatvorenie podnájomnej zmluvy na podnájom nehnuteľného majetku užívaného Hornošarišským osvetovým strediskom – vyhlasovateľom obchodnej verejnej súťaže

1. Identifikácia vyhlasovateľa

Názov : Hornošarišské osvetové stredisko

Sídlo : Rhodyho č. 6, 085 01 Bardejov
IČO : 37781588
DIČ : 2021457075
IČ pre DPH:
Štatutárny orgán: Mgr.art. Juraj Bochňa, ArtD., riaditeľ organizácie
Kontaktná osoba: Mária Gmitterová, ekonómka organizácie
Tel. č.: 054/472 22 75

2. Podmienky obchodnej verejnej súťaže

a) Predmet zmluvy:

Podnájom časti nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Bardejov, užívaného nájomcom – vyhlasovateľom súťaže na základe nájomnej zmluvy. Ide o podnájom časti nehnuteľného majetku zapísaného na LV č. 6279 k.ú. Bardejov v meste Bardejov, na Rhodyho ulici 3105/10 a to nebytové priestory stavby so súpisným číslom 3105 na parcele KN C 1077 – prenajímaná plocha nebytového priestoru je 84,72 m2 /II. poschodie/:

 • nebytový priestor (č. 3105) o výmere – 84,72 m2
 • Možný účel využitia: kancelárie a iné účely v súlade s účelovým určením majetku.

b) Účastník zmluvného vzťahu – podnájomca:

Podľa § 9a ods. 12 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v spojení s § 2 ods. 1, 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záujemca, ktorý nie je subjektom verejnej správy a ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, môže byť nadobúdateľom majetku vyššieho územného celku, práv k majetku alebo iných majetkových práv, ktorých všeobecná hodnota úhrnne prevyšuje sumu 100.000,- € len vtedy, ak je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa z. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

c) Podmienka podľa bodu 2 b)., t.j. povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora musí byť splnená najneskôr ku dňu podania návrhu.

3. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej podnájomnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá

a) Ponúknutá cena podnájmu nebytových priestorov bez platieb za služby spojených s užívaním majetku minimálne v nasledovnej výške za m2 na rok:

 • Nebytový priestor – 18,- € s DPH/m2/rok

Podnájomné bude fakturované mesačne dopredu. K podnájmu budú nájomníkovi fakturované aj náklady za dodané služby spojené s užívaním priestorov, a to najmä: dodávka elektrickej energie, tepla, vodné a stočné, vývoz komunálneho odpadu, za vykonané revízie a ostatné.

b) Nájomca je oprávnený zvýšiť ročné podnájomné o mieru inflácie jednostranne v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK formou písomného oznámenia podnájomcovi tak, že celková výška podnájomného platná k 31.12. bežného roka sa prenásobí koeficientom miery inflácie, ktorú zverejní Štatistický úrad Slovenskej republiky za predchádzajúci rok.

c) Všetky opravy, zhodnotenia a údržbu, ktoré si nehnuteľný majetok bude vyžadovať počas doby podnájmu, vykoná podnájomca po predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímateľa na vlastné náklady a v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi a podnájomca nebude požadovať od prenajímateľa ani nájomcu finančnú ani žiadnu inú kompenzáciu finančných prostriedkov ním vložených do opráv, zhodnotenia a údržby predmetu podnájmu.

d) Podnájomca je povinný v objektoch správcu, ktoré sú kultúrnymi pamiatkami, pri opravách, rekonštrukciách a údržbe postupovať podľa zákona o pamiatkovej starostlivosti.

e) Podnájomca hradí poistenie majetku.

f) Doba podnájmu – podnájom na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. 

4. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

a) Návrh je potrebné doručiť poštou alebo podať osobne na sekretariát vyhlasovateľa Hornošarišského osvetového strediska Bardejov v termíne do 23.10.2017 do 14.00 hod. v zapečatenej obálke s výrazným označením

„Obchodná verejná súťaž – podnájom nebytových priestorov – neotvárať!“

„Identifikácia záujemcu podľa výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba – podnikateľ, IČO, adresa“

na adresu:

Hornošarišské osvetové stredisko
Rhodyho 6
085 01 Bardejov

Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke vyhlasovateľa súťaže.

b) Návrh musí obsahovať:

 • ponúkaná cena podnájmu za m2/rok, vrátane akceptácie všetkých údajov uvedených v bode 3.
 • účel podnájmu
 • presnú identifikáciu záujemcu ( podľa výpisu z obchodného registra resp. živnostenského registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba – podnikateľ), takto:
  • podnájomca – fyzická osoba (titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia alebo číslo občianskeho preukazu, miesto trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie – číslo účtu) alebo
  • podnájomca – fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri – obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, zastúpená – titul, meno a priezvisko, trvalý pobyt, zapísaný v živnostenskom registri: ……. č……. alebo
  • podnájomca – právnická osoba – obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, štatutárny orgán – podľa výpisu z Obchodného registra resp. iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, IČO, údaj o registrácii – napr. Obchodný register Okresného súdu ……., oddiel ……, vložka …
 • výpis z obchodného resp. živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace na úrovni originálu
 • súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže
 • kontaktné údaje oprávnenej osoby (napr. telefón, e-mail)

c) Podľa § 6 ods. 6 zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom vyššieho územného celku musia mať písomnú formu, inak sú neplatné. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v lehote podľa písm. e) predložený návrh podnájomnej zmluvy meniť alebo dopĺňať.

d) Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude: ponúkaná cena podnájmu a dodržanie podmienok uvedených v bode 3. a súlad s účelom využitia.

e) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia predložených ponúk.

f) Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.

g) Podmienkou na uzatvorenie podnájomnej zmluvy zo strany vyhlasovateľa je, že víťaz O.V.S. je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť byť v tomto registri zapísaný v zmysle bodu 2.

h) Víťazovi obchodnej verejnej súťaže (schválenému komisiou vyhlasovateľa) bude v lehote podľa písm. e) predložený návrh podnájomnej zmluvy a po jeho odsúhlasení bude vyzvaný, aby v určenom termíne podpísal podnájomnú zmluvu. Zmluva o podnájme nehnuteľného majetku nadobudne účinnosť po dni zverejnenia a v prípade, že podnájomná zmluva bude podpísaná na dobu dlhšiu ako jeden rok alebo na dobu neurčitú až po jej schválení predsedom PSK v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení.

i) V prípade, že s navrhovateľom víťazného návrhu nebude uzatvorená zmluva v termíne určenom vyhlasovateľom z dôvodov na strane navrhovateľa, môže vyhlasovateľ uzavrieť zmluvu s účastníkom súťaže, ktorý sa vo vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí.

j) V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.

k) Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.

l) Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom žiadne náklady spojené s účasťou v tejto obchodnej verejnej súťaži.

m) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť návrh účastníka súťaže v prípade ak tento je dlžníkom vyhlasovateľa, resp. Prešovského samosprávneho kraja, ako zriaďovateľa vyhlasovateľa a organizácií ním zriadených.

5. Ohliadka majetku

Ohliadka majetku na mieste samom bude záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po telefonickom dohovore – Mgr.art.Juraj Bochňa, ArtD., riaditeľ organizácie číslo 0908 984 504, Mária Gmitterová, ekonómka organizácie tel. číslo 054/472 22 75.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 06.10.2017 do 23.10.2017, 14.00.

V Prešove 6. 10. 2017

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024