Nájom nehnuteľného majetku v kú Levoča z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Nájom nehnuteľného majetku v k ú Levoča z dôvodu hodného osobitného zreteľa (uzávierka 15.04.2024, 10:00 h)

Zverejnenie zámeru na prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje nájom majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja v správe správcu

Prenajímateľ

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO:35919001, za nájomné stanovené znaleckým posudkom.

Predmet nájmu

nájom majetok, ktorý je vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, v správe Správy a údržby ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37936859, zapísaného na LV č.6727, k.ú. Levoča, a to:

  • diel č. 10 pozemku registra C KN, parcelné číslo 7138/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere dielu 3539 m2,
  • odčlenený od pozemku registra C KN, parcelné číslo 7138/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 40 724 m2, geometrickým plánom na dočasný záber č.01/2016_DZ_RZ vypracovaný spoločnosťou Amber Engineering Slovakia, s.r.o. zo dňa 09/2016.

spoluvlastnícky podiel: 1/1,

ťarchy: podľa LV č. 6727

Výška nájomného

Výška ročného nájomného za 1 m2 je stanovená Znaleckým posudku č. 114/2023, ktorý dňa 05.09.2023 vyhotovil znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad nehnuteľnosti Ing. Dušan Nemeš, evidenčné číslo znalca 912488

Účel nájmu

Realizácia stavby „D1 Privádzač Spišská Nová Ves – Levoča, II. etapa, ktorej je nájomca investorom a budúcim stavebníkom. V rámci stavby jednotlivé stavebné objekty sú: 111 00 Úprava cesty II/533

Doba nájmu

doba určitá

Ďalšie podmienky, ktoré musia byť dodržané

Doba nájmu na 2 roky pre diel č. 10 o výmere 3539 mzačína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska nájomcom zhotoviteľovi stavby, doba nájmu uplynie dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (stavebného objektu).

LV č.Register KNParcelaDielVýmera dielu v m2Ročné nájomné
za 1 m2 v EUR
 Nájomné
za 12 mesiacov v EUR
Spoluvlastnícky podiel
6727C7138/11035390,9563 383,281/1

SPOLU               3 383,28 EUR/ročne

Dôvod hodný osobitného zreteľa

Nájomca je investorom a budúcim stavebníkom líniovej stavby vo verejnom záujme – komunikácie  D1 Privádzač Spišská Nová Ves – Levoča, II. etapa, ktorá prispeje k bezpečnosti cestnej premávky a k rozvoju regiónu.

Zverejnenie na webovom sídle

Zverejnené od 01.04.2024 do 15.04.2024, 10:00.

Publikované: 1. 4. 2024

Aktualizované: 3. 4. 2024