Komisia územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia pri Zastupiteľstve PSK

Zloženie Komisie územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia pri Zastupiteľstve PSK
Funkcia  Meno a priezvisko 
Predseda: PaedDr. Miroslav Benko, MBA
Podpredseda: JUDr. Pavel Hagyari, MBA
Sekretár: PaedDr. Martina Slivková, PhD., MBA
Členovia – poslanci: PhDr. Michal Babin, MBA
  Ing. Martin Fecko
  Pavel Hudáček
  Ing. Ondrej Mudry 
  PhDr. Ján Vook, MBA
Členovia – neposlanci: Vladimír Bajaj
  Marián Beňa
  Ján Fenčák
  Ing. Jaroslav Hamrák
  Róbert Mačej
  Ing.  Ján Turčan

Termín zasadnutia: 20.03.2014 o 13:00 hod.

Miesto konania: na úrade Prešovského samosprávneho kraja, Nám. mieru 2, Prešov (v malej zasadacej miestnosti na 2. poschodí)

Program:

  1. Otvorenie
  2. Voľba overovateľa zápisnice a uznesenia
  3. Informácia o stave obstarávania Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja
  4. Informácia o stave obstarávania doplnku a zmeny Územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja pre územie bývalého Vojenského obvodu Javorina
  5. Návrh harmonogramu zasadnutí komisie územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia na rok 2014
  6. Vyhodnotenie plnenia uznesení z roku 2013
  7. Rôzne
  8. Záver

 

Pavel Hudaček
predseda Komisie ÚPaŽP pri Zastupiteľstve PSK

Ing. František Barnáš
sekretár komisie

Zasadnutia komisie

 

Publikované: 11. 1. 2023

Aktualizované: 27. 1. 2023