Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve PSK

Zloženie Komisie správy majetku pri Zastupiteľstve PSK
Funkcia  Meno a priezvisko 
Predseda: MUDr. Patrik Mihaľ
Podpredseda: Mgr. Štefan Pčola
Sekretár: JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA
Členovia – poslanci: MUDr. František Orlovský
  PhDr. Jozef Lukáč
  Ing. Jozef Kmec, PhD.
  MUDr. Boris Hanuščak
  Peter Pilip
Členovia – neposlanci: Mgr. Anna Hudáková
  Mgr. Štefan Žid
  Michaela Zoľáková
  Mgr. Kamil Sepeši
  Jozef Pavligovský
  Ing. Štefan Džurný 

Termín zasadnutia: 17. marca 2014 o 13.00 hod.

Miesto konania: malá zasadačka – 2. poschodie, Námestie mieru 2, Prešov

Program zasadnutia: 

 1. Otvorenie
 2. Majetkové prevody
  2.1 Budúce odplatné zriadenie vecného bremena v k. ú. Vyšný Žipov na pozemku vo vlastníctve PSK v správe SÚC PSK v prospech oprávneného – Obec Vyšný Žipov
  2.2 Zriadenie vecného bremena v k. ú. Sabinov na pozemku vo vlastníctve PSK v správe – Gymnázium Antona Prídavka v prospech oprávneného – FIBERCON s.r.o.
  2.3 Zriadenie vecného bremena v k. ú. Bardejov na pozemku vo vlastníctve PSK v správe SÚC PSK v prospech oprávneného – BIOENERGY BARDEJOV s.r.o.
  2.4 Zriadenie vecného bremena v k. ú. Matejovce na pozemku vo vlastníctve PSK v správe – Stredná odborná škola elektrotechnická, Poprad – Matejovce v prospech oprávneného – Mesto Poprad
  2.5 NÁVRH NA ZMENU UZNESENIA Z 25. ZASADNUTIA ZASTUPITEĽSTVA PSK č. 514/2013 zo dňa 11.06.2013 (O.V.S. – stavba olejové hospodárstvo a pozemky, k. ú. Bardejov – zmena podmienok)
  2.6 Prevod pozemku pod chodníkom v k. ú. Tovarné v správe Správy a údržby ciest PSK do vlastníctva kupujúceho – Obec Tovarné z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
  2.7 Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže – kaštieľ a pozemok v správe Krajského múzea v Prešove v obci Svinia
  2.8 Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže – pozemky v k.ú. Orkucany
  2.9 Prevod pozemku v k. ú. Orkucany do vlastníctva kupujúceho – Bibiány Miščíkovej a Mariána Matľáka dôvodu hodného osobitného zreteľa
 3. Prenájom majetku
  3.1 Nájom nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v správe Strednej umeleckej školy, Vodárenská 3, Prešov do nájmu nájomcu – Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom
 4. Rôzne
 5. Záver

 

PhDr. Vladimír Ledecký, v.r.
predseda Komisie pre správu majetku pri Zastupiteľstve PSK

Ing. Štefan Matejčík, v. r.
sekretár Komisie pre správu majetku pri Zastupiteľstve PSK

 

Zasadnutia komisie

Publikované: 28. 11. 2022

Aktualizované: 27. 1. 2023